محصول ذرت و حاصلخيزی خاک

کد مطلب
تعداد صفحه / اسلاید
500 تومان

عكس العمل حاصلخيزي خاك .  اينكه بعضي گونه هاي ذرت در خاك حاصلخيز پر محصول ترند و بعضي ديگر در خاك فقير، مدتها يك باور عمومي بوده است . پيش از اين انتخاب يك واريانه با هيبريد باز گرده افشان ، اغلب بر پايه سازگاري به حاصلخيزي خاك بوده است. در اكثر حالات يك هيبريد يا وارياته زودرس براي خاكهايي با حاصلخيزي كم پيشنهاد شده است. خاكهاي غير حاصلخيز معمولا داراي ظرفيت نگهداري آب پایينی هستند كه بدليل كم بودن مواد آلي در آنهاست. در اين خاكها هيبريهاي كوچك زودرس شانس بهتر براي دانه دهي قبل از تخليه رطوبت و مواد غذايي در دسترس از هيبريدهاي بزرگ و تمام فصلي دارند. افزايش در دانش عمليات حاصلخيزسازي و افزايش توان حاصلخيزی خاک حاصلخيز كننده در تعديل هزينه ها در  ايالات متحده به منظور تصحيح كمبودهاي خاك براي پيدا كردن ژنوتيپهايي كه بطور دلخواهتري به كمبودهاي مواد غذايي عكس العمل نشان دهند صورت گرفت . به منظور كاهش هزينه كود، تحقيق مجد براي ژنوتيپهايي كه كودهاي غذاييي در دستدس را سومند تر مورد استفاده قرار خواهند داد با احتياط انجام گرفت. واضح است كه برداشت مواد معدني و اشتفاده از ان متفاوت با برخي ژنوتيپهاي ذرت منفاوت است.  تفاوت ژنوتيپهاي غلات در راندمان استفاده براي فسفر ، آلومينيوم ، آهن ، روي ، منگنز،كلسيم و مواد بدون نشان داده شده است اما اطلاعات انئك هستند همچنين اطلاعاتي درباره عكس العمل  ژنوتيپهاي مختلف ذرت نسبت به نيتروژن مورد احتياج است. احتياج ره اين اطلاعات در كشورهاي توسعه يافته جايي كه استفاده از كود سفرم به پرداخت هزينه زياد يا عدم دسترسي به ان است شديدا مورد نياز مي باشد. در جاهايي كه كوددهي كامل عملي عادي است. واضح است كه تست وارياته ها يا هيبريدها بايد بوسيله كشاورز اداره شود. بهمين دليل عكس العمل هيبريد قبل از كود پاشي و رها كردن زمين معلوم خواهد شد.
تلاش براي افزايش عملكرد ذرت در خاكهايي كه كود تغذيه اي سنگيني دريافت كده اند از نيازهاي هيبريدهايي با ساقه كوتاهتد و اندامهاي گياهي كوچكتد ايجاد شده است هيبريدهاي پا كوتاه معمولا خوشه هاي كوچكتر دارند كه ممكن است بوسيله تراكم گياهي بيشتر جبران شوند. توسعه هيبريدهاي با عملكرد بالا ( چند خوشه اي) از عهده تقليل اندازه خوشه هي در طرف مقابل بر مي ايد. بيشترين سود از تراكم گياهي بالا و كاربرد كود سنگين در جايي كه رطوبت خاك كافي است بدست مي ايد. اين كار عملكرد آبياري تكميلي را براي ذرت در خيلي از مناطق توليد در معرض خشكي فصلي افزايش داده است. تحقيقات براي پيدا كردن گونه اي از ذرت كه بيشترين محصول را در اثر ادغام با كود موثر فراوان ، تراكم كشت بالا و آبياري تكميلي بدهد مور نياز است.

مقاومت به گرما و خشكی:
اسيب ذرت در اثر گرما و خشكي عملكرد را كاهش مي دهد. ميزان كاهش عملكرد ممكن است بصورتي تغيير كند كه هيچ اثر آشكاري روي خود گياه قابل مشاهده نباشد يا ممكن است بصورتي شديد باشد كه هيچ دانه اي توليد تشود يا حتي ممكن استگياه از بين برود ممكن استتوزيع هر كدام از عوامل محيطي به تنهاتيي با هم اثراتشان ادغام شود. كميت و كيفيت ذرت ممكن است در دوره هاي طولاني گرما يا خشكي بوسيلا عتصال يافتن ان با عوامل ديگري نظير بزرگي خوشه  زنگ ذرت و خسارتهاي فراوان حشرات كاهش يابد. ايبردها و هيبريدها در مقاومت و تحملشان نسبت به آسيب گرما يا خشكي متفاوتند درست به همان نسبت به بيماريها و خسارت حشرات با هم متفاوتند.
اصلاح ذرت براي مقاومت به خشكي و گر ما  شامل توسعه هيبريدهايي است كه:
•     از آسيب دور باشند.
•     شرايط نا مساعد گرما و خشكي را تا حد بيشتري تحمل كنند.
بعضي اوقات هيبريدهاي زودرس در يك زمان زودتر براي بدست آوردن حد اكثر توسعه دگياه قبل از گرم شدن هوا يا حاكم شده خشكسالي كشت مي شوند. اغلب هيبريدهاي زودرس در خاكي با حاصلخيزي كم به منظور دوري جستناز اثرات نا مطلوب خشكي كشت مو شوند ، چون خاك به حاصلخيري كم بيشتر اوقات از احاظ مواد آلي ضعيف است و منجر به افزايش ظرفيت نگهداري رطوبت نسبت به خاكهاي حاصلخيز مي شود. توسعه هيبريدهايي با تحمل فشارهاي گرما و خشكي پيچيده است. چون يك طيف وسيعي از شرايط نا مساعد محيطي وجود دارد كه ممكن است موجب ايجاد خسارت گردد. همچنين تركيب خصوصيات شرايط خشكي و گرما كه ممكن است باعث خسارت شود با مكان و فصل تغيير مي كند. تلاشهاي فراواني به منظور ارزيابي اشكال خسارت توسط خشكي و گرما انجام شده استكه براي اينمنظور مي بايست در برنامه اصلاح بطور جداگانه مورد بررسي قرار داده شوند. چند شكل عمومي از خسارت و مسائل اصلاحي مشتمل بر موادد زير است:
سوختگي اندامهاي هوايي و پژمردگي گل ماه ذرت .   برخي گونه هاي ذرت…

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.