زمان دریافت کارت ورود به جلسه دانشگاه پیام نور

 زمان دریافت کارت ورود به جلسه دانشگاه پیام نور :

اخذ گزارش از تاريخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۸ تا تاريخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷