جنگلهای آمازون

کد مطلب
تعداد صفحه / اسلاید
500 تومان

آمازون، نام جنگل بسیار بزرگی در امریکای جنوبی است. جنگلهای بارانی آمازون در تمام فصول سال دارای هوایی گرم با رطوبتی بسیار زیاد می باشند.
آمازون، نام جنگل بسیار بزرگی در امریکای جنوبی است. جنگلهای بارانی آمازون در تمام فصول سال دارای هوایی گرم با رطوبتی بسیار زیاد می باشند. متوسط درجه حرارت، در مرکز آمازون، در حدود ۳۰ درجه سانتیگراد (۸۶ درجه فارنهایت) غربی ترین بخش این منطقه، در حدود ۲۵ درجه سانتیگراد (۷۶ درجه فارنهایت) می باشد. تقریباَ هر روزه باران سنگینی در سرتاسر آمازون می بارد.
● جنگل های بارانی آمازون در خطرند
طرفداران محیط زیست رفع ممنوعیت فروش محصولات اصلاح ژنتیکی شدهدر برزیل را تهدید جدی برای جنگل های بارانی آمازون می دانند. در قانون جدید، عرضه و کشت محصولات اصلاح ژنتیکی شده به ویژه سویا برای صادرات تایید شده است. شرکت هایبیوتکنولوژی و کشاورزان بزرگ برندگان این قانون جدید محسوب می شوند. هرچند ایناقدام و همچنین قانونی شدن تحقیقات بر روی سلول های بنیادی جنین انسان از دید مردمبرزیل حرکتی به سوی برزیل نوین است، اما طرفداران محیط زیست می گویند جنگل های بارانی و کشاورزان کوچک بازنده ماجرا هستند. طرفداران محیط زیست نگران هستند محصولات اصلاح ژنتیکی شده، گونه های بومی را نابود کند، در زنجیره غذایی اختلال بهوجود آورد و امکان ورود این محصولات به مناطق جدید مانند جنگل های پاکسازی شده آمازون را فراهم سازد. تخریب بزرگ ترین جنگل بارانی جهان طی دو سال گذشته برایدومین بار به بالاترین حد خود رسید. سال گذشته بخشی از جنگل آمازون به وسعت ۲۳ هزارکیلومتر مربع نابود شد. طرفداران محیط زیست می گویند دامداران و چوب برها درختانجنگل های بارانی و علفزارهای استوایی را نابود می کنند و کشاورزان زمین های خالی شده از درخت را به کشتزار تبدیل می کنند.
● رودخانه آمازون
آمازون بزرگ ترین رودخانه جهان است که انشعابات زیادی دارد که بخشی از آن به دریا ریخته و نیز حدودا” دو درصد از آب شیرین این رودخانه بهاقیانوسها میریزد. بستر این رودخانه بسیار عریض و طویل است و از نظر درازا یکی از طولانی ترین رودخانه ها ی جهان است که بین ۶.۲ و ۶.۷ هزار کیلومتر درازا دارد.در طول سده گذشته رودخانه های آمازون و نیل برای اثبات طویل تری نبودن همواره با یکدیگر در رقابت بوده اند. طول واقعی این رودخانه ها همواره در معرض تغییر و تحول بوده و هرگز متخصصان نتوانسته اند مقدار واقعی آن را اندازه گیریکنند. آمارها نشان داده که رود نیل در افریقا به شکل متغیر بین ۵.۴ تا ۶.۷ هزارکیلومتر درازا دارد. اما جدا از این مساله در خصوص مقدار آب موجود، هیچ شکی نیست که آمازون پر آب تر است.
در فصل خشکی و کم آبی پهنای رود آمازون به حدود ۱۱.۶ کیلومتر میرسد. این منطقه از آمریکا ی جنوبی توسط بستر اصلی رودخانه و البته انشعابات فرعیآن که گاهاً به سه برابر خود رودخانه میرسد محاصره می شود.
پرنده توکان روی یک درخته عنبه در کناره های رود آمازون به طور متوسط در فصل کم آبی زمینها به مسافت ۱۱۱,۰۰۰ کیلومتر از آب پوشیده می شود و درفصول بارانی حوزه رودخانه حتی تا ۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر هم میرسد. زمانی که رود آمازون طغیان می کند و انشعابات آن هم پر آب و طغیانی می شوند، ممکن است عرض آن در مدخل رودخانه به ۳۲۵ کلیومتر و در سایر نقاط به ۴۰ کیلومتر نیز برسد. دهانه رود یعنیجایی که با دریا ارتباط دارد بسیار پهن و البته عمیق است، به طوری که کشتی های بزرگمی توانند به راحتی می توانند در آن رفت و آمد کنند.
طبیعت بکر آمازون تنها بزرگ ترین رودخانه جهان نیست بلکه خانهحیات وحش و طبیعت دست نخورده دنیاست. آیا تا به حال یک گربه ماهی دیده اید؟ آنها بهراحتی در آبهای گرم و نسبتا” راکد دریاچه ها پیدا می شوند و البته برخی از مردمآنها را به عنوان حیوانات خانگی در آکواریوم هایشان نگاه میدارند. گربه ماهی هاواقعا” بد قیافه هستند و به شکل عجیبی کریه اند و با سر پهن و تختی که دارند وموهایی که اطراف سر و دهانشان روییده، شبیه ماهی هستند.
این گربه ماهیها در آمریکا بسیار آشنا هستند و مردم آنها را به خوبی تشخیص می دهند. اما گربه ماهی هایی که در بزرگ ترین رودخانه جهان زندگی می کنندبه علت زندگی در طبیعت بکر از حد نرمال و طبیعی خود بسیار بزرگ تر و تنومندتر هستندو گاها” وزن آنها به ۹۰ کیلوگرم هم میرسد.
یک آناکوندا که توسط بومیان گرفتار شده است بزرگ ترین ماهی هایآب شیرین در جهان در آبهای رود آمازون زندگی می کنند. آراپیما (Arapaima) که درزبان محلی Arapaima gigas نامیده می شود بزرگ ترین و مشهورترین ماهی آب شیرین درجهان است که در حدود ۴ متر طول و ۲۰۰ کیلوگرم وزن دارد.
از سوی دیگر آمازون خانه و پناهگاه مخلوقات عجیب دیگری مثل: آناکوندا (Anaconda) نوعی مار یا افعی بسیار بزرگ متعلق به آمریکای جنوبی یاپیرانها (Piranha) یکی از وحشی ترین حیوانات دنیا و … نیز هست.
تولد رودخانه اما واقعاً آمازون چطور این چنین بزرگ و طویل شد؟اولین دلیل آن موقعیت جغرافیایی آن و جایی که قرار گرفته است است. در منطقه استواییو در حقیقت روی کمربند استوا و گرمترین جای کره زمین. در این منطقه چیزی حدود ۱۰۱۶سانتی متر در سال باران میبارد یعنی بطور متوسظ ۳ سانتی متر باران در روز. با اینتفاسیر می توان بسادگی متوجه شد که کشورهای نواحی جنوبی آمریکا به مثابه یک زیرگلدانی همیشه در معرض خطرات ناشی از طغیان آمازون و بارندگیهای شدید فصلی هستند.
هنگامی که باران میبارد و آب رود بالا می آید مناطق و زمینهای پست، مزارع و شالیزارها همگی زیر آب میروند. حجم خالص آب باران در جنگلهای آمازونبه علت قرارگرفتن در سراشیبی با هم جمع شده و همگی در یک شبه جلگه به رودخانهآمازون میریزند.
آمازون بزرگترین رودخانه جهان است که انشعابات زیادی دارد که بخشی از آن به دریا ریخته و نیز حدودا” دو درصد از آب شیرین این رودخانه به اقیانوسها میریزد. بستر این رودخانه بسیار عریض و طویل است و از نظر درازا یکی ازطولانی ترین رودخانه ها ی جهان است که بین ۶.۲ و ۶.۷ هزار کیلومتر درازا دارد.
در طول سده گذشته رودخانه های آمازون و نیل برای اثبات طویلترینبودن همواره با یکدیگر در رقابت بوده اند. طول واقعی این رودخانه ها همواره در معرضتغییر و تحول بوده و هرگز متخصصان نتوانسته اند مقدار واقعی آن را اندازه گیریکنند. آمارها نشان داده که رود نیل در آفریقا به شکل متغیر بین ۵.۴ تا ۶.۷ هزارکیلومتر درازا دارد. اما جدا از این مساله در خصوص مقدار آب موجود، هیچ شکی نیست کهآمازون پر آب تر است.
در فصل خشکی و کم آبی پهنای رود آمازون به حدود ۱۱.۶ کیلومترمیرسد. این منطقه از آمریکا ی جنوبی توسط بستر اصلی رودخانه و البته انشعابات فرعیآن که گاهاً به سه برابر خود رودخانه میرسد محاصره میشود.
به طور متوسط در فصل کم آبی زمینها به مسافت ۱۱۱,۰۰۰ کیلومتر ازآب پوشیده میشود و در فصول بارانی حوزه رودخانه حتی تا ۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر هم میرسد. زمانی که رود آمازون طغیان میکند و انشعابات آن هم پر آب و طغیانی میشوند، ممکن استعرض آن در مدخل رودخانه به ۳۲۵ کلیومتر و در سایر نقاط به ۴۰ کیلومتر نیز برسد. دهانه رود یعنی جایی که با دریا ارتباط دارد بسیار پهن و البته عمیق است، به طوریکه کشتی های بزرگ میتوانند به راحتی می توانند در آن رفت و آمد کنند.
● طبیعت بکر
آمازون تنها بزرگترین رودخانه جهان نیست بلکه خانه حیات وحش وطبیعت دست نخورده دنیاست. آیا تا به حال یک گربه ماهی دیده اید؟ آنها به راحتی درآبهای گرم و نسبتا” راکد دریاچه ها پیدا میشوند و البته برخی از مردم آنها را بهعنوان حیوانات خانگی در آکواریوم هایشان نگاه میدارند. گربه ماهی ها واقعاً بدقیافه هستند و به شکل عجیبی کریه اند و با سر پهن و تختی که دارند و موهایی که اطراف سر و دهانشان روییده، شبیه ماهی هستند.
این گربه ماهیها در آمریکا بسیار آشنا هستند و مردم آنها را بهخوبی تشخیص میدهند. اما گربه ماهیهایی که در بزرگترین رودخانه جهان زندگی میکنند بهعلت زندگی در طبیعت بکر از حد نرمال و طبیعی خود بسیار بزرگتر و تنومندتر هستند وگاهاً وزن آنها به ۹۰ کیلوگرم هم میرسد.
یک آناکوندا که توسط بومیان گرفتار شده است
بزرگترین ماهی های آب شیرین در جهان در آبهای رود آمازون زندگی میکنند. آراپیما (Arapaima) که در زبان محلی Arapaima gigas نامیده میشود بزرگترینو مشهورترین ماهی آب شیرین در جهان است که در حدود ۴ متر طول و ۲۰۰ کیلوگرم وزندارد….

این فایل دارای تصویر می باشد.

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.