بهره وری

کد مطلب
تعداد صفحه / اسلاید
500 تومان

بهره ‌وري

بهره‌وري که يکي از مفاهيم اقتصاد است اينگونه تعريف مي‌شود: « مقدار کالا و يا خدمات توليد شده در مقايسه با هر واحد از انرژی و يا کار هزينه شده». به ديگر سخن بهره‌وري عبارتست از بدست آوردن حداکثر سود ممکن با بهره گيري و استفاده بهينه از نيروي کار، توان، استعداد ومهارت نيروي انساني، زمين، ماشين، پول، تجهيزات، زمان، مکان و…به منظور ارتقاء رفاه جامعه .

بر خلاف پندار برخي افراد بهره وري فقط براي صنايع نيست بلکه بهره وري سطوح مختلفي دارد و همه افراد در همه سطوح نقش دارند يعني اينکه افراد مي‌توانند با تفکر، ابداعات و نوآوري‌هاي خود عملا” در چند سطح گوناگون موثر واقع گردند، سطوح مختلف بهره وري عبارت‌اند از:

    ۱- سطح فرد

    ۲- سطح گروه کاري

    ۳- سطح سازماني

    ۴- سطح رشته‌هاي تجاري، خدماتي، صنعتي و يا کشاورزي

    ۵- سطح بخش‌هاي اقتصادي

    ۶- سطح ملي و کشوري

    ۷- سطح جهاني

در سطوح فردي به دنبال تدابيري براي افزايش بهره وري فردي هستيم . و در سطح گروه نيز به دنبال افزايش بهره وري گروه کاري هستيم. بديهي است که موضوع بهره وري بيشتر در سطوح سازماني و رشته‌ها مطرح مي‌شود و بيشترين ضوابط و شرايط مربوط به بهره وري را مي‌توان در آنها مشاهده کرد. چه بسا برخي مشاغل و حتي برخي دستگاهها به دليل انجام فعاليت‌هاي موازي و تکراري بودن وظايف سازماني در يکديگر ادغام شده و برخي از آنها حذف شده‌اند. برخي مواقع ايجاب مي‌کند که بدليل مصالح ملي برنامه ريزان اقتصادي و سياست گذاران مثلا” در زمان جنگ دستور دهند کارخانه‌هاي کالاهاي غيرضروري و لوکس اقدام به همکاري با ساير کارخانه‌هاي توليد مواد غذائي و حتي کارخانه‌هاي ساخت جنگ افزار نمايند و توليد کالاي خود را تعطيل نمايند. و يا مصالح عمومي ايجاب مي‌کند جند خانه که در مسير طرح يک شاهراه واقع گرديده خريداري يا معاوضه گرديده و تخريب شود.

براي بهبود بهره وري موانعي به شرح ذيل وجود دارد:

 • نداشتن اعتقاد و باور ملي به نتايج وفوايد بهبود بهره وري
 • ترس از برخي نمودهاي ظاهري بهره وري از جمله ترس از بيکاري
 • ناآگاهي عمومي نسبت به مفاهيم وجايگاه بهره وري، ميزان اهميت آن و نقش و وظايف افراد در اين راستا
 • بي توجهي به فکرهاي خلاق ومبتکر
 • مقاومت افراد در مقابل تغييرات وعدم تمايل به ترک برخي عادات
 • غرق شدن در روش‌ها و تکنيکها و تغيير باورهاي فکري
 • بلند پروازي وبي توجهي به مسائل به ظاهر کوچک وراه حلهاي خرد
 • مشخص ننمودن متولي کار
 • ناهماهنگي ونبود هدايت ونظارت مناسب
 • ضعف تعهد اجرايي
 • عجله در حصول نتيجه
 • دخالتهاي بي جاي برخي کارشناسان در ساير حوزه‌هاي کاري و اظهار نظرهاي غير کارشناسانه
 • عدم وجود کارشناسان خبره و يا عدم انگيزش آنها در ارزيابي سيستم و تجزيه و تحليل و اندازه گيري بهره وري
 • برخورد مقطعي با موضوع بهره وري وناپيوستگي روند بهره وري

فوايد عمومي بهره وري عبارت‌ انداز :

 • صرفه جويي در هزينه‌ها
 • افزايش کيفيت (مرغوبيت و مطلوبيت)کالاها وخدمات
 • ثبات قيمتها و يا حتي کاهش آن
 • افزايش سطح رفاه عمومي جامعه
 • افزايش درآمد وسود
 • رضايت عمومي افراد
 • رونق اقتصادي
 • افزايش توليد و ارائه خدمات
 • ثبات اقتصادي در بازار جهاني
 • ايجاد اشتغال
 • توسعه صنعتي

منافع وفوايد بهره وري براي سيستم‌هاي دولتي و شرکتها را مي‌توان به شرح ذيل برشمرد:

افزايش سود و درآمد

 • کاهش هزينه‌ها
 • افزايش تقاضا
 • رضايت شغلي کارکنان
 • سرعت عمل کارکنان
 • دقت عمل کارکنان
 • ايجاد رقابت سالمتر
 • ارتقاي شغلي کارکنان
 • ايجاد محيط کاري جذاب
 • آموزش عمومي کارکنان
 • افزايش حقوق و دستمزد
 • امنيت شغلي کارکنان
 • انجام درست کارها و انجام کارهاي درست
 • افزايش کيفيت زندگي کاري
 • افزايش رفاه کارکنان
 • افزايش انگيزه کاري

بهبود و ارتقاي بهره وري مستلزم کوشش و تلاش برنامه ريزي شده همه جانبه از سوي افراد و مسئولين ذيربط است که خود نيازمند بهبود شرايط کار و تغيير محرکه‌ها و روشهاي انگيزشي کارکنان، بهبود نظامها، دستورالعملها، قوانين، بخشنامه‌ها، دستورالعملها، روشها، فناوري و غيره مي‌شود.

بطور کلي عوامل موثر براي افزايش سطح بهره وري را مي‌توان چنين برشمرد:

۱- بهبود کيفي عامل کار، با توجه به اينکه نيروي انساني مهم‌ترين عامل در بهبودي بهره وري مي‌‌باشد لذا مي‌توانند با بکارگيري نکات ذيل موجبات ارتقاي بهره وري را فراهم نمايند .

  الف: نگرشهاي مثبت کاري، به‌عنوان مثال غرور داشتن در کار و متمايل به پيشرفت مستمر.

  ب: کسب مهارتهاي جديد و ارتقاي تخصص با کمک آموزش.

  ج: کمک به همکاران در مواقع لزوم و اجراي کارها به صورت گروهي و دسته جمعي

  د: مشارکت در برنامه‌هاي بهبود بهره وري همچون کميته‌هاي بهره وري، طرح پيشنهادها، نظام جامع کيفيت مديريت و گروههاي کنترل کيفي

  ه: انجام درست کارها از بدو امر

  و: حفظ سلامت جسماني و تغذيه مناسب افراد

  ز: انگيزش مناسب کارکنان از طريق اعطاي پاداشهاي مادي، تفويض اختيار، ايجاد محيط دوستانه و روابط غيررسمي بين کارکنان

  ح: بالا رفتن سطح آموزش مستمر و مداوم نيروي کار

  ط:انجام پژوهش و تحقيقات متناسب با کار

  ي: سپردن کار به کاردان و گماردن افراد در مشاغل متناسب

  ک: ايجاد شرايط خوب کاري و تفريحات سالم براي کارکنان

  ل: بهبود روشهاي انجام کار

  م: استفاده از سيستم مکانيزه و روش خودکار

  ن: حذف مراحل زايد

۲- بهبود روابط حاکم بين مدير و کارکنان

  الف: بکارگيري سبک مديريتي صحيح و علمي

  ب: توجه مديريت به مشکلات کاري و زندگي کارکنان

  ج: ايجاد سيستم اطلاعاتي مديريتي صحيح جهت استفاده مديران از اطلاعات و آمار درست و دقيق درباره عملکرد سيستم و عمليات انجام شده و ساير اطلاعات مورد نياز.

  د: ايجاد روابط دوستانه و صميمي مديريت با کارکنان

  ه: دادن آگاهي و شناخت به کارگران و کارکنان درباره اهداف و وظايف سازماني و جايگاه افراد درآن.

  ز: ايجاد روحيه همکاري و مشکل گشايي در سازمان و باور داشتن آن توسط مديران و کارکنان.

  ج: کوشش و پشتيباني مديريت در زمينه مديريت مشارکتي و بهره وري .

  ي: بهره‌گيري از سرمايه‌هاي درونمرزي و برونمرزي در فعاليتهاي توليدي و داراي ارزش افزوده و پرهيز از مصرف در امور غير ضروري غير توليدي.

۳- بهبود در بکارگيري رهاوردهاي فناورانه

  الف: استفاده از ماشين آلات و تجهيزات بهتر و سرمايه گذاري بيشتر در تجهيزات و ماشين آلات.

  ب: اهميت دادن و استفاده از قدرت نوآوري و خلاقيت کارکنان و پژوهشهاي کاربردي آنها

  ج: تحولات و پيشرفت فني و دگرگونيهاي فناورانه

  د: استفاده صحيح و کامل تجهيزات فني و فناوري‌ها

  ه: ايجاد واحدواحدهاي تحقيق و توسعه و اهميت به جايگاه آنها

  و: انجام پژوهش جهت دستيابي به فناوري برتر و کاهش هزينه‌هاي توليد و ابداع محصولات جديد و کيفيت برتر و افزايش توليد.

  ز: يکپارچه کردن صنايع و ايجاد واحدهاي عظيم و توليد هنگفت جهت صرفه جويي ناشي از توليد انبوه.

راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.