تغییر در باور و اندیشه؛2

تغییر در باور و اندیشه، نخستین قدم در تغییر رفتار است. اگر باور کنی که هر تغییری میتواند بر تو آسیب وارد کند در مقابل آن تغییر مقاومت خواهی کرد…
اگر باور کنی که تغییر
زمینه و مقدمه ی موفقیت است،
به استقبال آن تغییر خواهی رفت.
و به یاد داشته باش که سریعترین راه برای ایجاد تغییر، ”خندیدن” به حماقت گذشته است…