بازی زندگی؛1

بازی زندگی، بازی بومرنگ‌هاست، پندار و کردار و گفتار انسان، دیر یا زود با دقتی حیرت‌انگیز ، به خود او باز می‌گردد…