ياد گرفته ام، 14

من در طي حياتم زندگي کرده ام، دل سپرده ام، از دست داده ام، دلتنگ شده ام، زخم خورده ام، اعتماد کرده ام، اشتباه کرده ام، اما بالاتر از همه ياد گرفته ام.