خوب است آدمی جوری زندگی کند که … ، 11

خوب است آدمی جوری زندگی کند که آمدنش چیزی به این دنیا اضافه کند؛ و رفتنش چیزی از آن کم…! حضور آدمی باید وزنی در این دنیا داشته باشد…

باید که جای پایش در این دنیا بماند.

آدم خوب است که آدم بماند و آدم‌تر از دنیا برود.

نیامده‌ایم تا جمع کنیم، آمده ایم تا ببخشیم، آمده ایم تا عشق را ؛ ایمان را ، دوستی را با دیگران قسمت کنیم و غنی برویم

آمده ایم تا جای خالی ای را پر کنیم که فقط و فقط با وجود ما پر میشود و بس!

بی حضور ما نمایش زندگی چیزی کم داشت.

آمده ایم تا بازیگر خوب صحنه‌ی زندگی خود باشیم…

پس بهترین بازی خود را به نمایش بگذاریم…