پنج قانون خوشبختی، 7

۱- قلبتان را از نفرت پاک کنید؛ ۲- ذهنتان را از نگرانی ها دور کنید؛ ۳- ساده زندگی کنید؛ ۴- بیشتر ببخشید؛ ۵- کمتر توقع داشته باشید.