بازتاب درون، 6

اگر به احساستان بها ندهید، هیچ کس به احساستان بها نخواهد داد؛ اگر خودتان را دوست نداشته باشید، هیچ کس دیگری دو‌ستتان نخواهد داشت؛اگر به خودتان دروغ بگوئید، دیگران هم به شما دروغ می گویند.
اگر خودتان را مقصر بدانید، دیگران هم شما را مقصر خواهند دانست؛
اگر نسبت به خودتان احساس مسئولیت نکنید، دیگران هم نسبت به شما احساس مسئولیت نمی کنند؛
اگر خودتان را محترم نشمارید، دیگران قدر شما را نخواهند دانست؛

دنیا به سادگی بازتاب درون شماست…