خرید
5,900 تومان

خوردگی و مهار آن در سیستم های سه فازی