خرید
500 تومان

ارزش پولی و عوامل تاثیر گذار بر آن