دانش مدیا
آرشیو

پیوند ها

:: راهنمای خرید :: شماره حساب ها :: شرايط و قوانين :: پرسشهای متداول
تماس با ما پورتال سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
حمایت می کنیم
تازه های نقطه‌ ویرگول
آرشیو
تبلیغات
تعرفه ها
امروز : دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹
نقش فنی و حرفه ای در اشتغال بانوان

چکیده
شرایط تحول در دنیای معاصر آن چنان پرشتاب است که در عرصه ی علم ، دانش و فن آوری هر روز ناظر تغییرات و تحولات وسیعی هستیم ، به گونه ای که مشاغل نیزتحت تأثیر تغییرات سریع گردیده اند .آموزش پایه و اساس رشد و توسعه انسانی است و توسعه انسانی متضمن توسعه فناوری اطلاعات است . حضور زنان در جامعه به دلیل توسعه مدارس و دانشگاهها چشمگیر شده است . از جمله شیوه های مؤثر دسترسی برابر زنان و دختران در برنامه های آموزش فنی و حرفه ای ، هدایت شغلی و مشاوره بر اساس جنسیت می باشد ، که به طور همزمان محیط های آموزش و کار را برای مشارکت زنان و دختران سازماندهی می کند در تحقیق حاضر چهار سوال ویژه مطرح شده است که آیا شرکت در دوره های فنی و حرفه ای ( فن آوری اطلاعات ) مهارت و توانایی ، نوآوری و ابداع ، افزایش علاقه مندی به کار و نگرش مثبت در زنان و موجب کسب در آمد بیشتر زنان می گردد؟ روش این تحقیق توصیفی از نوع پس رویدادی و جامعه آماری آن شامل کلیه افراد آموزش دیده در رشته فن­آوری اطلاعات استان مازندران که در سال ۱۳۸۸ به تعداد ۹۰۰ نفر بوده اند . نمونه آماری به تعداد ۲۶۹ نفر که به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند . برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته ای استفاده شد که روایی آن توسط اساتید و کارشناسان مورد تایید قرار گرفت و با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ پس از یک اجرای مقدماتی بین ۳۰ نفر اعتبار آن نیز معادل ۹۰% گزارش شد . در تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی آزمون z استفاده شده است ، که این نتایج حاصل گردید : شرکت در دوره های فنی و حرفه ای ( فن آوری اطلاعات ) مهارت و توانایی زنان را افزایش می دهد و آموزشهای فنی حرفه ای موجب نوآوری و ابداع زنان می شود و همچنین این آموزش ها موجب افزایش علاقه به کار و نگرش مثبت و موجب کسب درآمد بیشتر در زنان می گردد .
واژه های کلیدی: فن آوری اطلاعات ، اشتغال ، کارآفرینی ، آموزش ، نوآوری و ابداع
مقدمه و بیان مسأله:
امروزه زنان جهان در روند تحرکات اجتماعی، اقتصادی و توسعه جوامع با مشکلات کم و بیش مشابهی مواجه اند و از بسیاری از نابرابری های آموزشی، دسترسی به فرصت های شغلی تناسب با قابلیت های خویش، عدم تناسب در توزیع درآمدها، نابرابری در حقوق مدنی و مشارکت سیاسی و … با مردان رنج می برند و همچنین افزایش مشارکت زنان در کمیت، همپای ارتقای آنها در کیفیت و دست یابی به پایگاههای مدیریتی نبوده و نابرابری و تبعیض در فرصت های شغلی همچنان باقی است. . در فرایند توسعه، نیروی انسانی مهم ترین عامل و یکی از نهادها می شود. نیروی انسانی از توانایی بالقوه نامحدودی برخوردار است که چنانچه تحت نظام و برنامه ریزی آموزشی و پرورشی صحیح به فعل درآید سازمان را از مواهب بی کرانه برخوردار خواهد ساخت. یکی از موضوعات اساسی در برنامه ریزی های خرد و کلان اقتصادی کشورها توجه به نیروی انسانی است و زنان نیز به عنوان نیمی از منابع انسانی نه تنها موضوع و هدف هر نوع توسعه ای هستند بلکه اهرمی مؤثر در پیشبرد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده، و در صورت بهره وری بهینه از استعداد ونیروهای بالقوه می توان در جهت توسعه گامهای مهمی برداشت . برنامه های آموزش فنی و حرفه ای باید به عنوان نظام های جامع و همه شمولی طراحی شوند، که نیاز های کلیه فراگیران در آن در نظر گرفته شود و برای همه د دسترس باشد. برای پرداختن به گروه های محروم حاشیه نشین، به تلاش ویژه ای نیاز خواهد بود. در جایی که به برنامه های تخصصی نیاز باشد، این برنامه باید به ترتیبی طراحی شوند که ورود به جریان اصلی آموزش را تسهیل کنند، همچنین تداوم دست یابی به یادگیری مادام العمر را تضمین نمایند. آموزش، پایه و اساس رشد و توسعه انسانی است. توسعه انسانی متضمن توسعه فناوری اطلاعات است. فناوری اطلاعات، تحولات عظیمی در عرصه های آموزشی، تجاری، اقتصادی و مدیریتی ایجاد نموده است و دامنه این تأثیر و تغییرات بنیادی هم چنان رو به افزایش است. پیش بینی می شود که با توجه به قابلیت های فوق العاده ای که دارد، بتواند در جهت ساماندهی تغییرات و تصویر چشم اندازی روشن و فعال، مؤثر باشد.توسعه بنیادین فناوری اطلاعات ممکن نیست؛ مگر با ایجاد سواد این فناوری بین نوجوانان و جوانان. قدر مسلم است که حضور فعال زنان به عنوان نیمی از جامعه ایرانی در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی می تواند باعث رشد، توسعه و شکوفایی این فعالیت ها در جامعه گردد. زنان همواره از ابتدای تاریخ بشریت به اشکال مختلف دراین فعالیتها شرکت نموده و در هر دوره ای کیفیت و کمیت این حضور متناسب با شرایط جامعه متفاوت بوده است. حضور زنان در فعالیت های اجتماعی بویژه در بخش های خدماتی و آموزش در چند دهه اخیر به دلیل توسعه مدارس و دانشگاه ها چشمگیر و در خور توجه است. برای تقویت دسترسی برابر زنان و دختران در برنامه های آموزش فنی و حرفه ای باید شیوه های مؤثر هدایت شغلی و مشاوره فراهم شود که در آن ها امکان ارائه خدمات مشاوره و هدایت شغلی به جنسیت پیش بینی شده باشد. به طور هم زمان باید محیط های آموزش و کار برای مشارکت زنان و دختران به شکل مساعدتری سازماندهی شده و تبعیض های پنهان آشکار از میان برداشته شود، همچنین تصویر مثبتی همراه با انگیزه های مناسب برای مشارکت زنان در آموزش فنی و حرفه ای به وجود آید. . عمده ترین چالش هایی که در زمینه تضمین دسترسی برابر دختران و زنان به آموزش فنی و حرفه ای در قرن بیست ویکم در پیش خواهد بود. افزایش مشاکت دختران به ویژه دختران روستایی در آموزش فنی و حرفه ای، برطرف کردن تبعیض جنسی از نقطه نظر برنامه ریزی آموزشی، والدین،جامعه و کارفرمایان، فراتر از آن تسهیل اشتغال زنان از چالش های عمده به شمار می آید. در همین راستا مطالعات و پژوهش هایی انجام شده است که می توان آن ها را به شرح زیر مورد برسی قرارداد: سفیری، (۱۳۷۳). تحت عنوان«بررسی جنبه های کمی و کیفی اشتغال زنان و رابطه آن با توسعه فردی» به این نتیجه رسید که از جمله موانع و مشکلات اشتغال زنان این است که زنان براساس باورها و هنجارهای نهادی شده در آنان، محدوده فعالیت را برای خود کوچک می بینند و انگیزه رشد به سطوح بالاتر را نمی یابند. دیدگاه های مربوط به تبعیض شغلی توجیهی در جهت تأیید وضعیت زنان ارائه می دهند و این شرایط را ناشی از شرایط جسمی و روحی و توانمندی های آنان می دانند. صفار حیدری و ایزدی ۱۳۸۱در تحقیقی به بررسی وضعیت اشتغال کارآموزان آموزش دیده فنی و حرفه ای استان مازندارن طی برنامه دوم توسعه اقتصادی- اجتماعی به سفارش اداره کل آموزش فنی حرفه ای استان و با همکاری دانشگاه مازندارن انجام شده است. جامعه آماری تحقیق، کلیه کارآموزان آموزش دیده فنی و حرفه ای می باشند که در طی سالهای ۷۴ تا ۷۸ در یازده مرکز آموزشی در ۵۱ رشته آموزش دیده اند. بین جامعه مذکور، تعداد ۷۷۷ نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. این تعداد شامل افراد معرفی شده از آموزش و پرورش(کار- دانش) و سایر دستگاه های اجرایی نمی شود. برای گردآوری اطلاعات از نمونه مذکور، پرسشنامه ویژه ای طراحی و اجرا گردید. همچنین جهت اطلاع از کم و کیف آموزش های ارائه شده و پیش بینی دوره های آموزشی مورد نیاز در برنامه سوم، پرسشنامه هایی ویژه کارشناسان، مربیان و کارفرمایان طراحی و اجرا گردید. نتیجه آنکه از بین نمونه مورد مطالعه۳۹% اشتغال یا فته اند که از این میزان ۱۹% اشتغال مرتبط با مدرک آموزشی و ۲۰% نیز اشتغال غیر مرتبط با مدرک آموزشی دارند . ضمناً درصد اشتغال مردان بیش از زنان و اشتغال در رشته تعمیر کار تلوزیون سیاه و سفید بیش از سایر رشته ها و فراوانی اشتغال یافتگان مرتبط با مدررک آموزشی در مرکز آموزش ساری بیش از سایر مراکز آموزشی بوده است و همچنین صالحی در تحقیقی در سال ۱۳۸۲ تحت عنوان«اثر بخشی آموزش های فنی و حرفه ای در کاریابی به این نتیجه رسید که یکی از عوامل اساسی رشد و توسعه اجتماعی و اقتصادی هر جامعه ای منابع انسانی آن است. بدیهی است سرمایه گذاری آموزش علی الخصوص آموزش های فنی و حرفه ای بر روی منابع انسانی و اشتغال بکار آن ها نیز یکی از شاخص های اصلی تعیین توسعه یافتگی آن نیز محسوب خواهد شد. ایجاد هر گونه ناهنماهنگی بین این نوع از آموزش ها و اشتغال موجب بحران خواهد گردید . بنابراین، به منظور بررسی ارتباط دقیق تر آموزش های فنی و حرفه ای و اشتغال و تصمیم گیری صحیح در مورد توسعه این نوع آموزش ها، این پژوهش شکل گرفت. با عنایت به این هدف ، سؤالات اصل تحقیق در سه مورد کلی زیر شکل گرفت :
الف) تحلیل وضعیت اشتغال بکار آموزش دیده گان مراکز ثابت فنی و حرفه ای.
ب ) بررسی عوامل مؤثر بر جذب آموزش دیده گان فنی و حرفه ای در بازار کار.
هاردی در سال ۲۰۰۰ از دانشگاه کبک کانادا در یک تحقیق کیفی در رابطه با کار آموزانی که در مراکز فنی و حرفه ای تحصیل می کردند و به محیط کار انتقال پیدا کرده بودند انجام داد معتقد است که شواهد نشان داد که یک سال بعد از اتمام دوره ۳/۲ آن ها شغلی پیدا کردند. آموزش دیدگان در بخش خدمات همه در ارتباط با آموزش خود کار می کردند اما در بخش مکانیک شصت در صد در ارتباط با آموزش خود مشغول بودند. به طورکلی،نتایج بیان کننده آن بود که آموزش فنی و حرفه ای منجر به موفقیت شغلی افراد برای ورود به بازار کار نشده است.
ونیز لکت مطرح می کند که آموزش همان گونه که سطح تولید را بالا می برد، منجر به توزیع عادلانه ثروت نیز می شود. منظور لکت این است که آموزش برای تحریک و ارتقای اجتماعی و بهره برداری از امتیازات اجتماعی و اقتصادی لازم است. بنابراین، مسأله تحقیق اینگونه مطرح می شود که: آیا آموزش های فن آوری اطلاعات در اشتغال زنان استان مازندران تأثیر دارد یا خیر؟
سؤالات تحقیق:
۱- آیا شرکت در دوره های فنی و حرفه ای(فن آوری اطلاعاتIT) بر مهارت و توانایی زنان افزایش می دهد؟
۲- آیا آموزش های فنی و حرفه ای(فن آوری اطلاعاتIT) موجب نوآوری و ابداع در زنان می شود؟
۳- آیا آموزش های فنی و حرفه ای(فن آوری اطلاعاتIT) موجب افزایش علاقه به کار و اگرش مثبت در زنان می شود؟
۴- آیا آموزش های فنی و حرفه ای(فن آوری اطلاعاتIT) موجب کسب درآمدبیشتر در زنان می گردد؟
روش پژوهش
روش این تحقیق توصیفی از نوع پس رویدادی و جامعه آماری آن شامل کلیه افراد آموزش دیده در رشته فن­آوری اطلاعات استان مازندران که در سال ۱۳۸۸ به تعداد ۹۰۰ نفر بوده­اند . نمونه آماری به تعداد ۲۶۹ نفر که به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شده­اند . برای گردآوری داده­ها از پرسشنامه محقق ساخته ای استفاده شد که روایی آن توسط اساتید و کارشناسان مورد تایید قرار گرفت و با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ پس از یک اجرای مقدماتی بین ۳۰ نفر اعتبار آن نیز معادل ۹۰% گزارش…

تاریخ: 1396/4/9 بازديد: 860 ادامه
صوفیان

اثرهای صوفیان

صوفیان این عهد ، در ایران و آنیران ،اثرهایی که غالباً در مرتبه های دوم و سوم قرار دارند ، بنظم و نثر پدید آورند و آیین پیشینیان را در این دنبال کردند . هیچ یک از این کتابها و دفترها ارزش آثار عارفان بزرگ گذشته را ندارد ، نه از حال و ذوق و فصاحت آنان در اینجا اثریست و نه از عمق فکر و اندیشه پاردیی از آنها در اینها خبری . بیشتر در آنها به بیان آیینها و سنت ها ، تعبیر و اصطلا حها و یا تکرار مطلبهای گذشتگان با شرح و بیانی که درخور زمان باشد توجه شده است . بعضی هم در شرح حال و اثرها و سخنان عارفان پیشین و یا ترجمه احوال مشایخ متأخر است .

بقای تصوف

درستست که ستیزه جوییها ی عالمان مذهبی ، از میانه عهد صفوی ببعد با تصوف و صوفیان و حتی با عرفان ایرانی ، سخت و طولانی بود ، لیکن باه همه شدت و توانایی نتوانست بنیاد این جریان خاص فکری و ذوقی را بر اندازد .

نهضت های صوفیان شیعی مرهب دوران تیموری که پیش از ین اشاره کرده ام ضامن بقای تصوف در دوران ترویج قهر آمیز تشیع و همچنین در عهد غلبه عالمان قشری می توانست بود و چنین نیز شد زیرا صوفیان شیعی در زمره دیگر شیعیان ، بی آنکه حاجت بتظاهر داشته باشند ، توانستند خود را از دوره شدت عمل بیرون کشند و بحیات اجتماعی خود ادامه دهند .

از سویی دیگر میان عالمان اخباری و اصولی و بعضی از حکیمان بیش و کم کسانی بودند که یا خود بنحوی تمایل بمقالات عارفان و صوفیان داشتند و یا در برابر آنان خاموش می نشیتند و بدین طریق صوفیان مجال بازماندن و گسترش دایره کوشایی خود می بافتند .

 در همین احوال ، اگر ایران آن عهد جولانگاه آمادگی برای صوفیان نبود ، در بیرون از مرزها ی آن محیطهای امنی برای آن قوم وجود داشت مانند قلمرو و دولت عثمانی که در آن بکتا شیان شیعی و مولو یان سنّی آزادانه عمل می کردند و بویژه آثار «حضرت مٍوًلانا »و پیرون او حرمت فراوان داشتند ؛ و هندوستان که د رآن سهر وردیان و چشتیان و نغمه اللهیان و مر شدان و قادریان و همانند گان آنان بآسانی و با احترام بسر می بردند ، و هنوز هم صوفی مشربان آن دیار بانگاه داشت همه سنتهای پیشین د رمراسم خود شرکت می کنند ، و من که آرزوی حضور در مجلس سماع صوفیان داشتم باین آرزوی خود در غیاث آباد دهلی ، در خانقاه چشتیان ، بر مزار نظام الدین اولیا و امیر خسرو دهلوی رسیدم و بروان آزادگانی که آنجا خفته اند درود فرستادم و همین لذت معنوی در قونیه ، بر مزار مولانا جلال الدین محمد و خانقاه مولویان ،دست داد .

همزمان با سختگریهای قزلباشان نسبت باهل سنّت ، فرقه های صوفیه سنّی هم طرد شدند و از آن میان فرقه مر شدید کازرونیه زحمت بسیار دیدند و گروهی از آن جماعت کشته شدند .آزردن صوفیان سنی و شیعی همچنان ادامه داشت تا دور ریاست دینی بملامحمد باقر مجلس رسید که بحکم او تکفیر و آزار شکنجه کردن صوفیان بنهایت شدت یافت و حتی از صوفیان سرخ کلاه هم در این راه صرف نطر نشد .

بر اثر این شدت عمل بیشتر طریقتهای تصوف ایرانی عملاً از آغاز قرن دوازدهم هجری ببیرون از مرزهای ایران انتقال یافت و بر طریقتهایی که پیش از آن بو د افزوده شد و مهمترین آنها ، که هنوز هم در خارج از ایران پیروانی دارند عبارتند از دنباله سهروردیه مولتان ، چشنیه ، قدریه ، خلوتیه ، بکتاشیه، مولویه ، نقشبند یه ، رفاعیّه ، نعمه اللهیه و جز آن . طریقه نعمه اللهیه چنانکه خواهیم دید از دوران زندانیان بایران بازگشت داده شد و در همان حال بازمانده فرقه های دیگر بتدریج و خاصه از اواسط سده سیزدهم دنباله تعلیمات خود را گرفتند .

کتابهای در رَدِّ تصوف

در ستیزه جوییهای علمای مذهبی با صوفیان ، تنها به دشنام و نکوهش بسنده نمی شد بلکه رساله ها و کتابهایی هم در این را ه فراهم می آمد و درین امرگاه حکیمان روزگار نیز ک شیوه متصوفه ، و یا بهتر بگوییم مشتهرادر دغوی شناخت حقایق مردود می دانسته اند ، شرکت داشتند . حکیم صدرای شیرازی که نام و آثار او را در شمار فیلسوفان خواهید دید ، کتابی دارد بنام « کسر الاصنام الجاهلیه قی کفر جماعه الصوفیه » و شاگرد معروفش ملامحسن فیض کاشانی در مقاله شصت و دوم و شصت و سوم و شصت و چهارم از کتاب « الکلمات الطریفه » و نیز در کتاب بشاره الشیعه در نکوهش صوفیان سخنانی مشروح دارد .

درباره حکیم صدرا نوشته اند « کان حکیما فلسفیاً بحتاً » و این انتساب او بتصوف درست نظیر همان نسبتی است که بشاگرد و دامادش فیض در این مورد می دادند . اما این تکته روشنست که صدرا و فیض هر دو د رمقالات خود متمایل بحایق عرفانی و بیان مقاصد عالیه  متصوفه بوده اند نه پای بند ظواهر ی که صوفیان د رسنتهای خانقاهی بدانها دلبستگی داشته اند ، و ازین رویست که گفته اند نظر ملاصدرا د رکتاب کسر الا صنام الجاهلیه « به متدلسین و متشهبین است بصوفیه » و چنین نیز هست ، چنانچه برخی از محققان در قسمت دوم از نام این کتاب یعنی « ..فی مدح جماعه الصوفیه »

زیرا که صردای شیرازی در این کتاب در ستایش « اهل الله و ارباب التصوف » که بمدارج واقعی عرفان رسیده باشند ، مبالغه  می کند بهمان نحو که پشمینه پوشان ظاهر ساز و پوست نشیانان در غ پرداز را سخت می نکوهد .

سید نعمه الله جزائری شاگرد فیض در کتاب « مقامات » صمن دفاع از استاد خود که متهم بتصوف بود کفته است که استاد استادش یعنی ملاصدرا منکر طریقه صوفیان بوده و کتاب کسر الصنام الجاهلیه را هم با همین اعتقاد نوشته است . به دنبال همین مثال در کتاب روضات الجنات چنین آمده که علت تاختن صاحب لؤلؤالبحرین ، پیخ یوسف بحرانی ، بحکیم صدرا و مولانا فیض این بود که او از شیوه ارباب معقول بی خبر بوده و میان آنان که حکیم ربانی بوده اند با فقیر صوفی و لاقید مدعی تفاون نمی گذارده است ، در صورتی که جدایی میان آنان در گروه همانست که بین بینا و کور و بهشتی و دوزخی و میان  حقیقت جویان و دروغ پردازانست .

اما عالمان شرع از ین حد فراتر می رفتند و بعارف و صوفی هر دو بیک چشم می نگریستند ، یکی را از باب اعتقاد بمسائلی ا زقبیل مکاشفه و شهود و وحد ت وجود ، و دیگری را بسبب سنتهای خانقاهی و سماع و سرود و جز آنها که درد یده آنان خلاف شریعت و سرمایه ضلالت بود .

ستیزه جویی با صوفیان 

عهدصفوی، اگرچه با نهضت دسته ای از صوفیان آغاز شد، لیکن دورانی نامساعد بحال تصوف است و هر چه بپایان نزدیکتر شویم این نابسامانی را بیشتر و روشن تر مشاهده می کنیم و بوضعی نامطلوب بازمی خوریم که از ان روزگار فراتر رفت و تا به آغاز پادشاهی محمد شاه قاجار ادامه یافت بی انکه بتواند سیر عمومی تصوف وعرفان ایرانی را متوقف سارد و یا از تمایل فطری ایرانیان بدین شیوه خاص از جهان بینی بکاهد .

برای وضع نامطلوب تصوف در این عهد دو علت اصلی می توان شناخت :

چیرگی صوفیان صفوی و غلبه عالمان قشری .

دسته صوفیان صفوی در زمان قیام و توسعه فدرت شاه اسمعیل و پسرش شاه تهماسب فاقد جنبه تربیتی تصوف بود ؛ و نه تنها از مقاصد عالی آن خبر نداشت بلکه بدان اعتقادی عامیانه می ورزید و از آن اطاعتی دیگر را در این راه مردود می شمرد و کمر بنابودی آن می بست .

ترکان صوفی شعار قزلباش از موقعی که سلطان جنید و سلطان حیدر بجای خرقه درویشی جامه رزم براندامشان کردند و تسبیحهای عابدانه اشان را بشمشیر های بران مبدل ساختند ، و آنها را زوایای خانقاهها بفراخنای میدانهای جنگ کشانیدند ، دیگر در حقیقت و واقع صوفی نبودند لیکن باشگفتی می بینیم که با صرار خود را صوفی می گفته و دم از صوفی گری می زده و پیشوایان خود را با عنوان مرشد کامل می ستوده اند .

این دعوی صوفیگری تا مدتی از دوران صفوی باقی ماند ، اما نه حالت این قوم سرخ کلاه شبیه بمجاهدت و تحمل ریاضت صوفیان پیشین بود ونه «مرشدان کامل » انان مانند مشایخ گذشته در مقام ارشاد قرار داشتند بلکه این هر دو عنوان تنها میراثی بود از دوره یی که نیاکان دودمان صفوی بتعلیم پیروان خود اشتغال داشته و بر مسند فرمانروایی تکیه نزده بودند.

تاریخ: 1395/12/2 بازديد: 791 ادامه
معرفی سازمان اوقاف و امور خیریه و بررسی عملکرد آن

معرفی سازمان اوقاف و امور خیریه و بررسی عملکرد آن

سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمانی است که در سطح کلان احیاء، حفظ و اداره موقوفات کشور و سایر موارد اختصاص یافته به امور خیریه وعام المنفعه و همچنین اداره و نظارت بر اماکن مذهبی، مساجد و بقاع متبرکه، و نشر و گسترش معارف اسلامی و فرهنگ نیکوکاری وقف را برعهده دارد. این سازمان در شهرستا نها و استا نهای کشور نیز از طریق اداره کل و ادارات شهرستان، اهداف فوق را پیگیری می کند.
وظایف سازمان اوقاف و امور خیریه مطابق ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب۲/۱۰/۱۳۶۳به شرح زیر است:

  1. اداره امور موقوفات عام که فاقد متولی بوده یا مجهول التولیه است و موقوفات خاصه درصورتی که مصلحت وقف و بطون لاحقه و یا رفع اختلاف موقوف علیهم متوقف بر دخالت ولی فقیه باشد؛
  2. اداره امور اماکن مذهبی اسلامی که ترتیب خاصی برای اداره آنها داده نشده است؛
  3. اداره امور موسسات و انجمن های خیری های که از طرف دولت یا سایر مراجع ذیصلاح محول شده یا بشود؛
  4. اداره موسسات و انجمن های خیری های که به تشخیص دادستان محل، فاقد مدیر باشند(تا تعیین تکلیف از طرف دادگاه) ضم امین در موسسات و انجمن های خیری های که به تشخیص دادستان محل، مدیر آن فاقد صلاحیت باشد (تا تعیین تکلیف از طرف دادگاه) و همچنین است در صورت نبودن ناظر یا عدم صلاحیت وی(در اموری که ناظر پیش بینی شده باشد)
  5. انجام امور مربوط به گورستا نهای متروکه موقوف های که متولی معین ندارد و اتخاذ تصمیم لازم در مورد آنها؛
  6. تبلیغ و نشر معارف اسلامی؛
  7. صدقات و هر مال دیگری که غیر از عنوان وقف برای امور عام المنفعه و خیریه اختصاص یافته است.

مزایای قانونی

به  منظور کمک به موقوفات و تشویق افراد خیّر به امر وقف و امور خیریه در جمهور ی اسلامی ایران، قوانین مختلفی در جهت کمک به موقوفات به تصویب رسیده و مورد عمل است که استفاده از این قوانین، چنا نکه در ذیل می آید، می تواند کمک زیادی به موقوفات نموده و نظر افراد علاقه مند و مومن را به موضوع وقف جلب نماید که به برخی از این موارد قانونی ب هطور مختصر اشاره می شود:

به موجب بند ۳ ماده قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۷۱ هجری شمسی، موقوفات عام از پرداخت مالیات معاف شده اند. بند مزبور به این شرح است: موقوفات عام که درآمد آنها طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی، تحقیقاتی، اختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت، بناء و تعمیر و نگهداری مساجد و مصلی ها و مدارس علوم اسلامی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانشجویان و دانش آموزان، کمک به مستضعفین و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آت شسوزی، جنگ و حوادث غیرمترقبه دیگر و… مشروط بر اینکه درآمد و هزینه این قبیل موقوفات مورد گواهی سازمان اوقاف و امور خیریه باشند، از پرداخت مالیات سالیانه معاف می باشند. به موجب بند ۴ همین ماده، موسسات عام المنفعه که به ثبت رسیده و درآمد آنها به موجب اساسنامه به مصرف امور مذکور در بند ۳ فوق برسد نیز مشروط بر آنکه از طرف دولت بر درآمد و هزینه آنها نظارت شود، از پرداخت مالیات معاف می باشند.

 به موجب تبصره ذیل ماده ۹ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳ هجری شمسی موقوفات عام، بقاع متبرکه، اماکن مذهبی اسلامی، مدارس علوم دینی و موسسات و بنیادهای خیریه از پرداخت مخارج و هزینه های داوری در محاکم قضایی و هزین ههای مربوط به ثبت تفکیک و افراز املاک موقوفه و هزینه های مربوط به اجرای احکام معاف شده اند.

  به موجب تبصره ۳ ماده ۲۶ قانون نوسازی و عمران شهری، موقوفات عام از پرداخت عوارض نوسازی شهردار یها نیز معاف شده اند. اعطای این امتیازات به املاک وقفی مسلماً در جهت تشویق افراد نیکوکار این قبیل امتیازات برای موقوفات در نظر گرفته می شود

تاریخچه تشکیل سازمان اوقاف و امور خیریه

امروزه اطلاعات ما در زمینه تشکیلات وقف کامل نیست؛ مثلا از تشکیلات اداری اوقاف در دوره صفاریان که اولین سلسله حکومت ایرانیان پس از اسلام بوده است، اطلاع دقیقی در دست نداریم ،  ولی در تشکیلات اداری دوره سامانیان (۳۸۹-۲۶۱ هجری) از دیوان موقوفات یا اوقاف نام برده شده که به کار مساجد و اراضی موقوفه رسیدگی می کرده است. قبل از ایجاد دیوان اوقاف، وظیفه اداره اوقاف به عهده ی قضاوت بوده است.

با توجه به آنچه در دست ماست، قدیمی ترین مورد دخالت حکومت در امور وقف مربوط به عضدالدوله بویی که مفتشان و ممیزاتی بر اوقاف سواد گماشت و حقوقی برایشان مقرر کرد.

در دوران سلجوقی گسترش موقوفات، حکومت مرکزی را واداشت که بر موقوفات نظارت کند و متولیان اوقاف را تحت سیطره حکومتی در آورد.

با رو یکارآمدن صفویه در قرن دهم، سنت وقف رونق چشمگیری یافت و شاهان صفوی نیز بسیاری از اموال خود را وقف نمودند و اداره اوقاف به روحانیان مورد نظر حکومت واگذار گردید. متصدی این مقام صدرالصدور، وزیر اوقاف و مستوفی موقوفات خوانده می شد.

رشدی که در سازمان اوقاف در این دوره پدید آمده بود ،چندان دوام نیاورد چراکه نادر شاه افشار موقوفات را از حالت وقف خارج و جزو اموال خالصه دولتی قرار داد تا عایدی موقوفات را صرف هزینه لشکریان کند. (۶)

به رغم تلاشهای نافرجام نادرشاه در تصرف موقوفات، کریم خان زند به احیای دوباره موقوفات پرداخت و به این منظور وزیری منفرد و مستقل برای رسیدگی به امور اوقاف برگزید.

کیفیت اداره موقوفات در دوره قاجاریه آشفته و نامشخص است ولی در دوره سپهسالار یک سلسله اقدامات اصلاحی در جهت بهبود اوقاف انجام شده است.

انقلاب مشروطیت و استقرار حکومت مشروطه، نقطه عطفی است که گرایش به قانون سبب شد اوقاف کشور با نظم و نسق خاص ناشی از وضع قوانین اداره شوند. با تأسیس ((وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه))در سال ۱۲۸۹ ه. ش، علاوه بر آموزش و پرورش کشور، امور موقوفات نیز زیرنظر وزارت مزبور اداره میشد.

در ۱۵ آذرماه ۱۳۴۳ ه ش، با تصویب قانون تفکیک اوقاف از وزارت فرهنگ، اداره کل اوقاف به سازمان اوقاف بدل گردید و به این ترتیب، سازمان اوقاف از وزارت فرهنگ منفک و به نخست وزیری ملحق وسرپرستی آن به یکی از معاونین نخس توزیر سپرده شد. ضمناً در همین قانون، شورای عالی اوقاف نیزپیش بینی شده بود که در سال ۱۳۴۵ ه ش آیین نامه آن تصویب شد.

در حکومت پهلوی به خصوص در جریان اصلاحات اراضی با تصویب قوانین ناصواب در خصوص وقف، موقوفات کشور دچار آسیب های فراوانی شد.

پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در تاریخ۲/۱۰/۱۳۶۳به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. براساس آن قانون، سازمان اوقاف از نخست وزیری منتزع و با عنوان» سازمان حج و اوقاف و امور خیریه« به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وابسته گردید. به موجب این قانون، سرپرست سازمان باید از طرف ولی فقیه، در تصدی اموری که متوقف بر اذن ولی فقیه است، مجاز باشد. نمایند های از سوی ولی فقیه در نظر گرفته شده است تا تصمیمات لازم را در انطباق با موازین فقهی و شرعی اتخاذ نماید. همچنین در این قانون، وظایف و اختیارات سازمان مشخص شده است.

سرانجام شورای اداری کشور در جلسه مورخ ۱۵/۸/۱۳۷۰ با تصویب دستو رالعملی، کلیه امور مربوط به حج وزیارت را از سازمان حج و اوقاف و امور خیریه جدا و بر عهده سازمان حج و زیارت نهاد و نام این سازمان را به »سازمان اوقاف و امور خیریه «تغییر داد.

سازمان اوقاف و امور خیریه با توجه به اهداف و وظایف خود، چشم انداز و سیاست های کلی خویش جهت نیل به آرمان هایش را چنین ترسیم کرده است:

سند چشم انداز سازمان اوقاف و امور خیریه در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی

با استعانت از درگاه ایزد متعال و با اتّکال به قدرت لایزال الهی، با نگاه آرمانی به حکومت حضرت مهدی(عج)در مسیر تحقق آرمانهای حضرت اما م(ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و ارزشهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و در چارچوب چشم انداز کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه در پرتو عزم مسئولین و تلاش جمعی کارکنان، در افق بیست ساله، سازمانی است:

ارزشمدار، امانتدار، مردمی، عدالت محور، کارآمد و پاسخگو، حافظ و تعالی بخش سنت حسنه وقف و امور خیریه و توسعه دهنده نقش آن در زیرساختهای جامعه، اعتلابخش و تعمیق دهنده نقش محوری بقاع متبرکه، مساجد و سایر اماکن مذهبی.

این سازمان در افق چشمانداز، چنین ویژگی هایی خواهد داشت:

  برخوردارا ز قابلیت جمع آوری، طبقه بندی، مستند سازی،ا جرایی کردن و نهادینه سازی تدابیر و رهنمودهای خاص مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سازمان؛

دارای سامانه توانمند و اثربخش در شناسایی، احیاء و اداره موقوفات و نظایر آن؛

برخوردار از قابلیت ترویج فرهنگ وقف، تأثیرگذاری بر نیّات واقفین و متناسب سازی کارکرد وقف با نیازمندیهای جامعه؛

گسترش دهنده ظرفیت ها و کارکردهای فرهنگی، علمی و اجتماعی بقاع متبرکه، مساجد و سایر اماکن مذهبی در جامعه؛

 تروج فرهنگ قرآنی، معارف اسلامی، سیره و سنت نبوی(ص)و ائمه اطهار(علیهم السلام)؛

 مشوق و توسعه دهنده مشارکت های مردمی در امور خیریه، بقاع متبرکه، مساجد و سایر اماکن مذهبی؛

 برخوردار از سامانه هدایت و نظارت بر موقوفات، بقاع متبرکه، مساجد و اماکن مذهبی، مؤسسات وبنیادهای خیریه کشور؛

 دارای قابلیت مدیریت اقتصادی بر منابع موقوفات، بقاع متبرکه، مساجد و سایر اماکن مذهبی و مؤسسات و بنیادهای خیریه کشور؛

 دارای نیروی انسانی دین باور، ولایت مدار، متعهد، امین، بصیر، کارآمد و متخصص؛

  برخوردار از مدیریت علمی، آینده نگر، کارآمد، مسئولیت پذیر، تحول آفرین، دارای سامان ههای پیشرفته مدیریتی و اشراف اطلاعاتی؛

 دارای بانک جامع و گنجینه غنی اسناد و مدارک موقوفات، بقاع متبرکه، مساجد و سایر اماکن مذهبی وزمینه ساز بهره گیری مطالعاتی پژوهشی از آن؛

 برخوردار از تعامل مؤثر و سازنده با سازما نهای داخلی وخارجی؛

  اثرگذار در تحقق جامعه عدالت محور به عنوان حامی محرومان و نیازمندان جامعه.

عملکرد

با توجه به ساختار سازمان وقف و وظایفی که قانون برعهده سازمان نهاده است، این سازمان فعالیت های گسترد ه ای در عرصه فرهنگی، اجتماعی و عمرانی دارد.

یکی از فعالیت های فرهنگی سازمان، فعالیت های قرآنی است.برگزاری مسابقات سراسری قرآن کریم که تاکنون سی دوره آن برگزار شده است، برگزاری بیست وچهارمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم، تربیت افراد تحصیل کرده در زمینه علوم قرآنی در دانشکده های علوم قرآنی، اقدام به ترجمه قران کریم به

تاریخ: 1395/11/30 بازديد: 898 ادامه
ماشین تراش CNC با کنترل کامپیوتری

CNC مخفف computer numerical control می باشد در ایران این ماشین ها CNC خالی خوانده میشوند ولی نام آنها به فارسی ماشین های (دستگاه های )کنترل عددی ترجمه می شود.
نسل اول این دستگاه ها NC ها بوده اند یعنی کامپیوتر را نداشته است و دستگاه طبق منطقی خاص دستورات را درک می کرده مثلا با استفاده از کارت های پانچ شده.
به عنوان مثال در دستگاه تراش برای دستور پیشروی بدین صورت عمل می شود که قسمت ساپورت دستگاه را بوسیله دسته چرخان به جلو میبریم در ماشین های NC این کار توسط یک سری دستورات پانچ شده بر روی نوار پانچ صورت می گرفت در دستگاه های CNC امروزین اینکار توسط یک کد صورت می گیرد.
پس یک دستگاه CNC عملا همان همان دستگاه دستی ساده می باشد که قابلیت فرمان پذیری از طریق کد ها و منطق ریاضیاتی را دارد در این دستگاه حضور کاربر (اپراتور) برای کار با دستگاه محدود به ایستادن این فرد پشت بخش کنترل کننده دستگاه می باشد و نوشتن برنامه های حرکتی آنهم فقط برای یکبار ، دیگر دستگاه این عمل را بصورت خودکار هر چند بار که بخواهیم تکرار می نمایدالبته بدون حضور کاربر.
بدنه این دستگاه تقریبا شبیه دستگاه های دستی می باشند یک CNC فرز عملا همان بدنه سخت افزاری فرز دستی را دارد همینطور برای CNC تراش و CNC سنگ و…
تنها تفاوت اضافه شدن بخش کنترل گر میباشد(البته این تفاوت بصورت عام می باشد ولی به صورت خاص مطمئنا بخش الکترونیکی هم تغییر کرده است ) اما بخش کنترلگر ،این بخش ،بخش اصلی یک دستگاه CNC می باشد در صنعت این بخش با نام کنترلر CONTROLER خوانده می شود یک دستگاه CNC از هر نوع (تراش،فرز ،سنگ،ابزار تیز کن،تزریق ،پرس ،و…)بیشتربا نوع کنترلرش شناخته شده است مطمئنا آموزشی که به افراد داده میشود در اصل براساس کنترلر این دستگا ه ها می باشد.
کنترلر های مختلفی برای دستگاه های CNC موجود میباشد مانند فانوک – هایدن هاین، زیمنس – C39 – 2P22 –C15 – فاگورو میتسوبیشی و…
زیمنس و هایدن هاین از مارک هایی می باشند که در ایران فراوان استفاده می شوند
منطق در یافت اطلاعات بصورت کد هائی می باشد که با G شروع می شوند به عنوان مثال کد G01 حرکت خطی است G02 و G03 حرکت دورانی می باشند و G90 نوع مختصات را از نظر مطلق بودن یا نسبی بودن مشخص می نماید .
کدهای عنوان شده کدهای عمومی می باشند و در کدهای خاص با توجه به نوع کنترلر شاید شماره کد فرق تماید به عنوان مثال G20 در زیمنس منظور انتخاب سیستم اندازه گیری متریک می باشد ولی این در هایدن هاین کد G70است

نگاهی به ماشینهای کنترل عددی کامپیوتری CNC
ماشینهای ابزار مدرن و رباتها دستگاههای خودکار پیشرفته ای هستند که از کامپیوتر بعنوان بخش اساسی کنترل کننده آنها استفاده می شود. کامپیوترها در حال حاضر یکی از اجزاء اصلی برای اتوماتیک کردن دستگاهها هستند و می توانند دستگاههای مختلفی مانند ماشین های ابزار , جوش و برش با لیزر را کنترل کنند. آنها می توانند خطوط تولید را براه اندازند یا کنترل یک کارخانه را در دست گیرند.
در مقایسه با ماشین ابزار معمولی , (Computer Numerical Control) CNC جانشین کارهای دستی اپراتور می شود. در ماشینکاری معمولی با هدایت ابزار برنده در طول قطعه کار توسط یک چرخ دستی، قطعه کار براده برداری می شود که این چرخ دستی توسط اپراتور کنترل می گردد. به عبارت دیگر برش محدوده جسم توسط یک اپراتور ماهر بوسیله کنترل چشمی انجام می گیرد.ولی در ماشین CNC کلیه عملیات لازم در یک برنامه گنجانده می شود که بتواند با حداقل نیاز به ورودهای بعدی نتیجه لازم را بگیرد . در این سیستم کلیه دستورهای کنترل کننده , مانند اطلاعات مسیر و وظایف سوییچ ها در قالب کدهای عددی ریخته می شوند. کامپیوتر این کدها را شناسایی و پردازش کرده و سپس آنها را به ماشین ارسال می نماید . کامپیوتر می تواند در عرض چند ثانیه مجموعه ای از دستورها را به فرمانهای قابل فهم ماشین تبدیل نماید. در سیکل های زمانی بسیار کوتاه ، سیستم کنترل از نتایج عملکرد گزارش می گیرد (فید بک) و پس از مقایسه با مقادیر تنظیمی ، اصلاخات لازم را انجام می دهد.اطلاعات فوق الذکر را می توان در حافظه ماشین یا روی حافظه خارجی (دیسکتها) حفظ نمود.
برنامه نویس(Part Programmer) باید برای نوشتن برنامه های ماشینکاری قطعات دارای اطلاعات و تجربیاتی در زمینه مکانیک , ابزاربرشی و قید و بستها باشد . استفاده از اطلاعاتی نظیر قابلیت ماشینکاری (Machine ability) و فرآیند تولید نیز از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار می باشد . به منظور تهیه برنامه های پیچیده تر تسلط بر مسائل جبر و مثلثات کارساز خواهد بود.
تفاوت سیستمهای NC و CNC
رشد فرآیند خودکار شدن تولید نیاز به ماشین هایی که با کامپیوتر کنترل می شوند را افزایش داد و منجر به توسعه ماشین های NC تحت عنوان CNC گردید.
سیستمهای NC از سخت افزار الکترونیکی بر پایه تکنولوژی مدارهای دیجیتالی استفاده می کردند. CNC یک مینی کامپیوتر یا میکرو کامپیوتر را برای کنترل ماشین ابزار بکار می گیرد و تا حد امکان مدارهای سخت افزار اضافی را در واحد کنترل حذف می کند. گرایش از NC بر پایه سخت افزار به CNC مبتنی بر نرم افزار انعطاف پذیری سیستم را افزایش داد و امکان تصحیح برنامه ها را در حین استفاده فراهم ساخت.

تاریخچه ماشینهای CNC 
 ۱۶۴۲ماشین حساب چرخ دنده ای پاسکال
 ۱۸۰۴ ماشین بافندگی ژاکارد با کارت پانچ
 ۱۹۴۶ اولین کامپیوتر دیجیتال ENIAC برای ارتش آمریکا
 ۱۹۴۷ اختراع ترانزیستور
 ۱۹۴۹-۱۹۵۲اعلام نیاز نیروی هوائی ایالات متحده وساخت اولین ماشین فرز با کنترل اتوماتیک(عددی) توسط شرکت Parsons با همکاری فنی و تحقیقاتی MIT
 ۱۹۵۸ابداع زبان برنامه نویسی APT
 ۱۹۵۹توسعه IC
 ۱۹۷۲اولین ماشین کنترل عددی با مینی کامپیوترCNC
 ۱۹۷۵ساخت کنترلر فانوک سیستم ۵ و ۶
 ۱۹۷۷-۱۹۸۲ ساخت کنترلر Sinumerik System 7 با میکروپروسسور ۴بیتی
 ۱۹۸۲ ساخت کنترلر Sinumerik System 8 با میکروپروسسور ۱۶بیتی
 ۱۹۸۱ ساخت کنترلر Sinumerik System 3
 ۱۹۸۵ ساخت کنترلر Sinumerik 810- سری ۸۰۰ آنالوگ
 ۱۹۸۶ ساخت کنترلر Sinumerik 850
 ۱۹۸۸ ساخت کنترلر Sinumerik 880
 ۱۹۹۵-۱۹۹۶ساخت کنترلر ۸۱۰ / ۸۴۰ سری دیجیتال
ابداع کنترل عددی در سال ۱۹۵۲ فصل جدیدی را در امر اتوماسیون گشود. بعد از جنگ جهانی دوم نیروی هوایی آمریکا احساس کرد نیاز به تولید قطعات پیچیده و دقیق هواپیما دارد که ساخت آنها با ماشینهای ابزار معمولی مشکل است . اولین قدمها در راه توسعه یک ماشین ابزار مناسب در کمپانی Parsons در ایالت میشیگان برداشته شد(۱۹۴۷) و در آزمایشگاه سرو مکانیزم انستیتو تکنولوژی ماساچوست MIT کامل شد (۱۹۴۹) . در سال ۱۹۵۲ ساخت یک فرز با کنترل اتوماتیک سه محور انجام پذیرفت.
سیستم کنترلر NC بر اساس اصول کامپیوترهای دیجیتالی می باشد که در آن زمان یک تکنولوژی پیشرفته محسوب می شد. توسعه منطقی NC کنترلهای عددی کامپیوتری CNC بود که در آن یک کامپیوتر بعنوان بخش اصلی سیستم کنترلر انجام وظیفه می کند. رباتهای صنعتی همزمان با سیستمهای CNC توسعه یافتند و اولین ربات تجارتی در سال ۱۹۶۱ ساخته شد اما تا اواخر دهه ۷۰ نقش مهمی را در تولید بازی نکردند.

مزایا و کاربردهای CNC
۱- توانائی ماشینکاری قطعات پیچیده (انعطاف پذیری )
۲- دقت بالا
۳- تکرارپذیری
۴- عدم نیاز به ماشینکار با تجربه
۵- خطر کمتر برای اپراتور
۶- سرعت بالا در ماشینکاری و به تبع آن کاهش زمان تولید
۷- کاهش ضایعات
۸- کاهش امکان خطای انسانی
۹- کاهش هزینه ساخت قید وبست
۱۰- کاهش زمان تنظیم اولیه ماشین
۱۱- کاهش زمان اندازه گیری و کنترل
۱۲- افزایش قابل توجه راندمان تولید

معایب CNC:
۱- قیمت نسبتا زیاد
۲- تعمیر و نگهداری پیچیده تر و پرهزینه تر
۳- هزینه پرسنلی بیشتر

موارد کاربرد ماشین CNC
۱- تولید قطعات متنوع در تیراژ نسبتا زیاد
۲- ساخت قطعات پیچیده هر چند تیراژ کمی داشته باشند(قالبها)
۳- اگر تعداد قطعات بیش از ۱۰۰۰۰۰ در سال باشد (قطعات خودرو)،استفاده از ماشینهای مخصوص (Special Purpose Machines) صحیح تر است..

تاریخ: 1395/10/28 بازديد: 1,238 ادامه
نیروی انتظامی مظهر اقتدار ملی

روز نیروی انتظامی ۱۳ مهرماه است و یادآور تلاش‌ها و رشادت‌های این ارگان در برقراری امنیت و ایجاد محیطی آرام برای شهروندان است و مردم شریف ایران هیچگاه این تلاش‌ها را به فراموشی نخواهند سپرد اما آنچه که ضروری به نظر می‌رسد این است که ثمره کوشش و همت سبزپوشان جان بر کف این نیرو زمانی پایدار خواهد بود که همکاری مردمی و حمایت اقشار مختلف و پشتیبانی قانونی را به همراه داشته باشد.

تاریخچه قوانین و مقررات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون مسئولیت مدنی آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب کتاب اول کتاب دومقانون نیروی انتظامی قوانین نیروهای مسلح قوانین راهنمایی و رانندگی سایر قوانین حقوقی سایر قوانین جزایی وظایف پلیس های تخصصی پلیس راهنمایی و رانندگی پلیس امنیت عمومی اداره اتباع خارجی اماکن عمومی پلیس آگاهی معرفی و تاریخچه اداره کل مبارره با سرقت اداره کل مبارزه با جرایم خاص و رایانه ایاداره کل تشخیص هویتاداره کل مبارزه با جرایم اقتصادی فرمایشات مقام معظم رهبری فرازی از و صیت نامه سیاسی الهی امام خمینی(ره)قوانین مرکز آموزش تخصصی-کاربردی انصارالحسین مجموعه مقالات آگاهی پلیس مرزبانی اخبار ویژه مرزی مرزبانی در احادیث و روایات تاریخچه مرزبانی جایگاه مرز و مرزبانی در قوانین اصطلاحات مرزیآشنایی با مرزهای ج.ا.اساختارو سازمان فرماندهی مرزبانی آشنایی با کشور های همسایه و پروتکل مرزی فی ما بینمقالات مرزیملاقات های مرزی پلیس مبارزه با مواد مخدراعتیادمواد مخدراعتیاد در خانواده عوامل موثر در گرایش به مواد علایم استفاده از مواد مخدرآثار و عوارض اعتیاد قوانین مبارزه با مواد مخدرآیین نامه اجرایی مبارزه با مواد مخدربهداری کل ناجابهداشت بهداشت محیط بهداشت روان تغذیه و بهداشت مواد غذایی پیشگیری از بیماری هابهداشت حرفه ای و طب کاردرمان مراکز درمانیکلینیک دندانپزشکی امام علی(ع)بیمارستان امام سجاد(ع)بیمارستان ولیعصر (عج)مراکز درمانیدارو امکانات و خدمات بیمارستان های ناجااداره پرستاری و پیرا پزشکی آزمایشگاه تشخیص اعتیادکلیات پذیرش و پاسخگوییروشهای اندازه گیری مواد مخدر و محرک در مایعات معاینات راهنمایی و رانندگی کلیات پذیرش و پاسخگویی متقاضیان گواهینامه معاینات استخدامیکلیات پذیرش و پاسخگویی معاینات جسمانی داوطلبین استخدامیتازه های پزشکی دانستنیهای پزشکیتازه های پزشکی اطلاعیه کنگره ها و کنفرانس های ماهانه پزشکی اخبار بهداری پلیس بین الملل (اینترپل)سازمان وظیفه عمومی معاونت اجتماعی فاتب .

یکی از اقدامات صورت گرفته این نیرو اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی بود که طی چند مرحله در سراسر کشور به اجرا درآمد و نتیجه آن جمع‌آوری بسیاری از اراذل و اوباش و مزاحمین به عنف و نوامیس مردم از یک سو و مبارزه جدی با بدحجابی و جمع‌آوری زنان خیابانی که موجب گسترش جرم و فساد می‌شدند از سوی دیگر بود و رضایت‌مندی مردمی را در سراسر کشور به دنبال داشت.

نیروی انتظامی ما در برخورد با مراکز تهیه و توزیع اقلام و امکانات غیراخلاقی و سی‌دی‌های مستهجن نیز تلاش ویژه‌ای داشته است اما در این گذار وجود خلاء قانونی کار مبارزه با این جرایم را که به نحوی جزء جرم‌های نوین محسوب می‌شود مشکل ساخته است و این نیاز احساس می‌شود که قوه قضاییه با طرح لایحه و تقدیم آن به مجلس و تبدیل آن به قانون این نیروی زحمتکش را در این مبارزه یاری نماید.

مقوله امنیت در هر کشور یکی از مهمترین شاخص‌ها در زندگی اجتماعی به شمار می‌آید و موضوع امنیت در چند محدوده قابل تعریف و مورد استفاده است. امنیت اجتماعی، امنیت فیزیکی، امنیت شغلی، امنیت روحی و روانی از مباحث این مقوله محسوب می‌شود. تأمین امنیت اجتماعی و ایجاد آن در جوامع امروزی و در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به عهده نیروی انتظامی است که البته در جوامع این نیرو را با عناوین مختلف می‌شناسند، اما کار اصلی این نیرو تأمین امنیت داخلی هم از لحاظ روحی روانی و هم از لحاظ فیزیکی در هر منطقه است که یک شغل و کار انتظامی محسوب می‌شود.

در کشور ما نیز این مهم بر عهده سبزپوشان نیروی انتظامی است که الحق طی این سال‌ها در راه رسیدن و ایجاد این موضوع از هیچ تلاشی فروگذار نکرده و در این راه شهیدانی را نیز تقدیم انقلاب کرده است.

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر تأمین امنیت در مرزها و مبارزه با اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر و کالا، در درون شهرهای کشور نیز با تلاش شبانه‌روزی و حضور گسترده و مداوم توانسته است محیطی امن و راحت را برای شهروندان فراهم آورد.
یکی از اقدامات صورت گرفته این نیرو اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی بود که طی چند مرحله در سراسر کشور به اجرا درآمد و نتیجه آن جمع‌آوری بسیاری از اراذل و اوباش و مزاحمین به عنف و نوامیس مردم از یک سو و مبارزه جدی با بدحجابی و جمع‌آوری زنان خیابانی که موجب گسترش جرم و فساد می‌شدند از سوی دیگر بود و رضایت‌مندی مردمی را در سراسر کشور به دنبال داشت.
نیروی انتظامی ما در برخورد با مراکز تهیه و توزیع اقلام و امکانات غیراخلاقی و سی‌دی‌های مستهجن نیز تلاش ویژه‌ای داشته است اما در این گذار وجود خلاء قانونی کار مبارزه با این جرایم را که به نحوی جزء جرم‌های نوین محسوب می‌شود مشکل ساخته است و این نیاز احساس می‌شود که قوه قضاییه با طرح لایحه و تقدیم آن به مجلس و تبدیل آن به قانون این نیروی زحمتکش را در این مبارزه یاری نماید.

وظایف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
ماموریت و وظایف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از :
۱- استقرار نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی.
۲- مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هر گونه خرابکاری، تروریسم، شورش و عوامل و حرکتهایی که مخل امنیت کشور باشد، با همکاری وزارت اطلاعات.
۳- تامین امنیت برای برگزاری اجتماعات ، تشکلها، راهپیماییها، و فعالیتهای قانونی و مجاز و ممانعت و جلوگیری از هر گونه تشکل و راهپیمایی و اجتماع غیر مجاز و مقابله با اغتشاش، بی نظمی و فعالیتهای غیر مجاز.
۴- اقدام لازم در زمینه کسب اخبار و اطلاعات در محدوده وظایف محوله و همکاری با سایر سازمانها و یگانهای اطلاعاتی کشور در حدود وظایف آنها.
۵- حراست از اماکن ، تاسیسات ، تجهیزات و تسهیلات طبقه بندی شده غیر نظامی و حفظ حریم آنها به استثنا موارد حساس و حیاتی به تشخیص شورای عالی امنیت ملی ، که به عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد بود.
۶- حفاظت از مسئولین و شخصیتهای داخلی و خارجی در سراسر کشور به استثنا داخل پادگانها و تاسیسات نظامی، مگر در مواردی که بنا به تشخیص شورای عالی امنیت ملی اصل انقلاب و یا دستاوردهای آن در معرض خطر باشد که به عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد بود.
۷- جمع آوری سلاح و مهمات و تجهیزات غیر مجاز و صدور پروانه نگهداری و حمل سلاح شخصی و نظارت بر نگهداری و مصرف مجاز مواد ناریه با هماهنگی وزارت اطلاعات برابر طرح های مصوب شورای امنیت کشور.
۸- انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضائیه به عهده نیروی انتظامی محول است از قبیل:
الف ـ مبارزه با مواد مخدر.
ب ـ مبارزه با قاچاق.
ج ـ مبارزه با منکرات و فساد.
د ـ پیشگیری از وقوع جرم.
ه ـ کشف جرایم.
و ـ بازرسی و تحقیق.
ز ـ حفظ آثار و دلایل جرم.
ح ـ دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفا آنها.
ط ـ اجرا و ابلاغ احکام قضایی…

این فایل دارای تصویر می باشد

تاریخ: 1395/10/17 بازديد: 645 ادامه
احداث کارخانه‌ای جهت تولید شکلات

خلاصه طرح
موضوع طرح احداث کارخانه‌ای جهت تولید شکلات و تافی است که با ماشین‌آلات ساخت داخل (ماشین‌سازی نامجو در مشهد و ماشین‌سازی کاوانی اصفهان – خیابان کهن دژه – نبش ورودی زهنان ‌و شرکت چشمه در مشهد) ساخته می‌شود ظرفیت اسمی تولید این طرح بالغ بر ۳۰۰ تن شکلات و ۳۰۰ تن تافی در سال می‌باشد و پیش‌بینی می‌شود این طرح در سال اول ۹۰% در سال دوم ۹۵% و در سال سوم ۱۰۰% ظرفیت اسمی را تولید نماید.
این کارخانه با ۲۷۰ روز کاری به صورت یک شیفت در شبانه روز فعالیت می‌نماید و در زمینی به مساحت ۲۸۰۰ متر مربع احداث گردیده و زیر بنای کل آن ۸۰۲ متر مربع جهت کل ساختمان‌های مورد نیاز خواهد بود.
سرمایه گذاری لازم برای احداث طرح با احتساب ۲/۵۵۲۰ میلیون ریال سرمایه در گردش، مبلغ ۷۳۶۹ میلیون ریال می‌باشد . برای تامین سرمایه مورد نیاز مبلغ ۴۴۲۲ میلیون ریال وام (تسهیلات بانکی) و ۲۹۴۸ میلیون ریال سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده است. چنانچه کارخانه با ظرفیت کامل کار و فعالیت نماید تعداد کل پرسنل مورد نیاز طرح اعم از تولیدی و غیر تولیدی ۲۲ نفر می‌باشد.
قیمت فروش هر کیلو تافی ۹۵۲۵ ریال و قیمت فروش هر کیلو شکلات ۱۷۵۰ ریال برآورد شده است که به مراتب از تولیدات مشابه و محصولات وارداتی از قیمت پایین‌تری برخوردار می‌باشد.

تاریخ: 1395/9/10 بازديد: 717 ادامه