مواد مخدر

کد مطلب
تعداد صفحه / اسلاید
500 تومان

مواد مخدر

مقدمه

تحقيق و پژوهش براي آگاهي و شناخت مجهولات و پي بردن به مسائل ناشناخته صورت مي گيرد. در انسان ميل به داشتن و كشف حقايق حالات فطري داشته و همين امر يكي از عوامل موثر در پيشرفت امر تحقيق و ايجاد روشهاي مختلف بوده است.

انسان همواره براي رسيدن به مقصد و حل مشكلات راههاي مختلف را تجربه مي نمايد و مناسب ترين راه و روش انتخاب مي كند .

جامعه آماري مورد بررسي :

جامعه آماري مورد مطالعه بررسي معتادين بين سنين ۳۰-۲۰ سال مراجعه كننده به كلينيك تخصصي طلوع در مشهد در سال ۱۳۸۳ مي باشد.

نمونه مورد مطالعه:

نمونه مورد مطالعه عبارتند از ۳۰ نفر از جوانان معتاد بين ۳۰-۲۰ سال مراجعه كننده به كلينيك تخصصي طلوع در مشهد كه به صورت تصادفي از ميان سايل مرجعه كنندگان انتخاب گرديده اند.

روش پژوهش:

اين پژوهش جزء پژوهشهاهي توصيفي مي باشد كه مسائل و موضوعات را به همان صورت كه قرار دارد توصيف مي كند كه به صورت ميداني و با پر كردن پرسشنامه انجام گرفته است.

فقر مادي هم در شرايط برخورداري از امكانات مالي مناسب به خاطر وجود انگيزه ها و گرايش هايي در جهت ارتكاب اعمال خلاف در آن كه ناشي از تاثيرات محيط آلوده خانواده اعتياد زده است، توجه به موقعيتشان واجد اهميت و حساسيت وافري است.

اگر كودك خانواده معتاد علاوه بر مشكلات ناشي از اعتياد اولياي خود با فقر مادي هم مواجه باشد با توجه به پس زمينه هاي منحط رفتاري كه تحت تاثير محيط در او شكل گرفته اند براي رفع اين كمبود خود به سادگي ممكن است دست به سرقت و گاه كم فروشي بزند.

بررسي علل اعتياد در ايران  نشان مي دهد كه خيلي از معتادان در خانواده افراد معتاد از قبيل پدر، پدربزرگ، مادربزرگ و غيره داشته اند.

اثر اعتياد بر خانواده :

اهم عوارضي كه بخاطر اعتياد متعرض خانواده مي باشد عبارتند از:

۱ – سردي كانون:

خانه معتادان سرد و بي رونق است . گرمي و حرارتي در آن به چشم نمي خورد. زن و شوهر نسبت به هم احساس بيگانگي دارند هم بدان خاطر كه معتاد فقط متوجه خود و دنياي خويش و از ديگران بيگانه است و هم بدان علت كه عمل او در مورد اعتراض همسر و مورد درگيري و انتقاد است.

اين سردي از جهت ديگري هم به چشم مي خورند. آن ضعف اقتصادي خانواده بعلت از ميان رفتن توان كار و تلاش است هر چه كه توليد مي شود حرف تهيه مواد مي گردد. در ميان نتيجه هزينه هاي ضروري خانواده فرو مي مانند. در جهت سوم توجه به آينده چنين زندگي شادابي و نشاط را از افراد مي ستاند و خشونت و خوي حيواني وارد عرصه حيات مي گردند.

۲ – تاثير منفي بر نسل :

پــدر يا مـادر مــعــتــاد دو گــونــه تــاثيــر بـر نــسـل مي گذارند. يكي تاثـيــر وراثــتـي و آن ديــگــري تاثيري مـحـيـطـي، در جــنـبـه وراثــت بــايـــد گـــفــت فـســاد وقتي تصور جرم و مجرم تغيير كرد، مجازات نيز تجديد مي شود يا بايد تجديد شود.

در واقع وقتي جرم بيماري باشد مجازات درمان آن است و تصور آن به نحوي ديگر ميسر نيست. بنابراين همه بحثهايي كه درباره مجازات پيش مي آيد مربوط به اين است كه بدانيم چه بايد باشد تا اثر درماني داشته باشد اما وقتي جرم جنبه بيماري نداشته باشد. مجازات هم درمان آن نخواهد بود. يعني اثر حقيقي مجازات را بايد در جاي ديگر جستجو كرد.

ديدگاهها و نظريه ها و مكاتب مختلف پيرامون انحرافات اجتماعي (اعتياد)

۱ – ديدگاه آزاديخواه:

از اين ديدگاه سوء استفاده از مواد مخدر نتيجه بي نظمي اجتماعي و اعتياد عبارت از بيماري جسماني يا رواني است. آزاديخواهان معتقدند كه تركيب عوامل اجتماعي (مانند محيط كار مناسب، جابجايي خانواده، مشكلات زنانشوئي) روان شناختي و جسماني موجب بيماري مي شود. با آنكه بيماري يك مشكل فردي است اما نمي توان فرد را مسئول آن نوع شرايط اجتماعي دانست كه به احتمال زياد قويا” در شكل گيري بيماري سهيم بوده است، به همين دليل فرد را مجازات كرد.

آزاديخواهان اعتياد به موادمخدر را نتيجه عوامل اجتماعي مي دانند، اصرار دارند جامعه مسئوليت برنامه هاي پيشگيري و درماني را بر عهده دارند.

۲ – ديدگاه محافظه كار:

از اين ديدگاه استفاده سوء از موادمخدر زماني به مشكل به حساب مي آيد كه نهادهاي موجود در جامعه را تهديد مي كند به نظر محافظه كاران، چنانچه درمان دارويي توانايي افراد را براي ايفاي نقش هايي كه به عهده آنها واگذار شده افزايش مي دهد. افراد حق دارند زير نظر پزشك، دارو مصرف كنند تنها در صورتي كه مصرف موادمخدر مانع از انجام كار كرد مناسب و شايسته افراد شود، استفاده از مواد يك مشكل تلقي مي گردد.

جدول    ۱    : توزيع فراواني نوع ماده مخدر مصرفي مددجويان

شرح            فراواني  درصد فراواني نسبي

ترياك              ۱۸    ۶۰%

هروئين             ۷     ۲۴%

شيره               ۵      ۱۶%

جمع             ۳۰     ۱۰۰%

 جدول  ۲    :‌ توزيع فراواني نوع ماده مخدر توسط همسران مددجويان

شرح    فراواني درصد فراواني نسبي

ترياك  ۱۰      ۷۲%

هروئين ۲        ۱۴%

شيره    ۲        ۱۴%

جمع    ۱۴      ۱۰۰%

هدف و انگيزه پژوهش :

اهداف كلي تحقيق:

شناخت عوامل خانوادگي موثر در اعتياد جوانان ۳۵-۲۰ مراجعه كننده به كلينيك طلوع در مشهد.

اهداف فرعي :

۱ – شناخت عوامل اقتصادي موثر در اعتياد جوانان.

۲ – شناخت عوامل اجتماعي موثر در اعتياد جوانان.

۳ – شناخت شيوه هاي تربيتي والدين در اعتياد جوانان.

۴ – شناخت آشفتگي هاي خانواده در اعتياد جوانان.

۵ – شناخت نوع ارتباطات خانواده در اعتياد جوانان.

۶ – شناخت آسيبهاي خانواده در اعتياد جوانان.

۷ – شناخت بيماري هاي اعضاء خانواده در اعتياد جوانان.

فرضيه هاي تحقيق:

۱ – بين عوامل اقتصادي و اعتياد جوانان رابطه وجود دارد.

۲ – بين عوامل اجتماعي و اعتياد جوانان رابطه وجود دارد.

۳ – بين شيوه هاي تربيتي والدين و اعتياد جوانان رابطه وجود دارد.

۴ – بين آشفتگي هاي خانواده و اعتياد جوانان رابطه وجود دارد.

۵ – بين آسيبهاي خانواده و اعتياد جوانان رابطه وجود دارد.

۶ – بين نوع ارتباطات خانواده و اعتياد جوانان رابطه وجود دارد.

۷ – بين بيماري هاي اعضاء خانواده و اعتياد جوانان رابطه وجود دارد.

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.