سنگ ها و كاني ها چطور شكل مي گيرند؟

کد مطلب
تعداد صفحه / اسلاید
1,100 تومان

پوسته زمين تغيير مي كند و باعث مي شود كه سنگهاي جديد شكل بگيرند و سنگهاي قديمي نيز تغييرمي كنند . اين وقايع هنگاميكه ورقه ها به هم برخورد مي كنند ، روي مي دهد . يك كاني از برخي موادي كه هرگز زنده نبوده اند شكل گرفته است . كانيها بوسيله يك فرمول شيميايي تقسيم بندي مي شوند . كانيهاي ديگري وجود دارد كه از اجزاي موجودات زنده نظير حيوانات و گياهان تشكيل شده اند . اين كانيها ، سوختها و گازها هستند . كانيها ممكن است بوسيله فرايندهاي هوازدگي طبيعي تغيير يابند .
اذرين-سنگهاي اذرين از ماگماي سرد شده تشكيل شده اند . ماگما سنگ مذابي است كه در اعماق زمين وجود دارد . به ماگمائي كه به سطح زمين رسيده است گدازه گفته مي شود .
رسوبي- سنگهاي رسوبي همزمان با قرار گيري رسوبات بر روي هم و سيماني شدن انها تحت تاثير وزن اب و لايه هاي رسوبي بالائيشان شكل مي گيرند . اين فرايند براي لايه هائي كه در كف حوضه رسوب كرده اند به مدت هزاران سال اتفاق مي افتد .
دگرگون- سنگهاي دگرگوني بواسطه حداكثر فشار و درجه حرارت از سنگهاي رسوبي و اذرين تشكيل شده اند كه طي فرايندها كانيهاي انها تغيير مي كند .

  • سنگ رسوبي- هوازدگي اتفاق مي افتدو سنگ از رسوبات تراكم يافته (تحت تاثير فشار) بوجود مي ايد .
  • سنگ اذرين- از ماگما و يا گدازه سرد شده شكل مي گيرد .
  • سنگ دگرگوني- گرما و فشار كانيها سنگهاي اذرين يا رسوبي را تغيير مي دهد .
  • سنگهاي رسوبي و سنگهاي دگرگوني هر دو تحت تاثير فشارند .
  • سنگهاي اذرين و سنگهاي دگرگوني هم فشار وهم حرارت را تجربه مي كند.

مباحث بيشتر:
سنگها بطور طبيعي از يك ، دو ويا تعداد بيشتري كاني تركيب شده اند . انها جامدات غير زنده اي هستند كه در طبيعت يافت مي شوند .
مرمر از تغيير سنگ اهك تحت حرارت هاي بالا بوجود مي ايد . مرمر در مجسمه سازي استفاده مي شده و امروزه به منظور سنگهاي سقف و كف در ساختمان سازي بكار مي رود . همچنين از قديم در حمام ها بكار مي رفته است .
گچ (گل سفيد) از اسكلت موجودات كوچك دريازي تشكيل شده كه تنها با چشم مسلح قابل مشاهده اند .
سنگ اهك از پوسته هاي شكسته شده وجانداران كوچك دريايي تشكيل شده است . سنگ اهك در واقع جسم جامد سفيد رنگي است كه رنگ ديگري در ان بكار نرفته است .
الماس سخترين كاني شناخته شده است .
كوارتزيت از دگرگوني ماسه سنگ در شرايط دما و فشار بالا ايجاد شده است . اين سنگ به ارامي سرد شده و كريستالهاي سفيد رنگي دارد .
اوپال از روم امده است ، اوپال سنگي است كه رنگهاي متعددي دارد .
فيروزه در حدود ۳۰۰۰ سال پيش توسط ازتك كشف شده و رنگ سبز ابي دارد .
ماسه سنگ از دانه هاي ماسه اي كه در كف اقيانوس رسوب كرده اند شكل گرفته كه فشار زيادي را به هم وارد كرده اند .
كوارتز آهن دار از طريق سرد شدن آهسته تشكيل مي شود. اما صورتي رنگ با لكه هاي سفيد است يا ممكن است شفاف، قهوه اي يا سياه باشد.
گرانيت سنگي است كه شما مي توانيد به اساني ان را تشخيص دهيد .
ابسيدين سياه رنگ و صاف است و تيزي كمي دارد .
پوميس سنگ سفيد، روشن رنگ و بمبي شكلي است.
چوب سيليسي شده قرمزويا قهوه اي رنگ است كه اين رنگها سن نوارها را نشان مي دهند كه اغلب شبيه به چوب مي باشد .
توف هنگاميكه اهك از اب موجود در نواحي كم باران نهفته مي شود شكل مي گيرد .
گراول تكه سنگ، ابي ، خاكستري است ، كه سطح ناهمواري دارد .
زغال سنگ كه طلاي سياه نيز ناميده مي شود . ميليونهاسال عمر دارد . ان را به جهت سوخت و يا گرما مي سوزانيم . انسان از اعصار گذشته زغال سنگ را استخراج مي كرده است . زغال سنگ جسم سخت ، شكننده و سياه رنگ است.
قالب – بخش ميان تهي كه بعد از تجزيه جانور دررسوب ايجاد مي شود.
نشانه – فسيلي اثري از يك موجود زنده است نظير اثر پا كه در سنگ گذاشته شده است .
قالب – فسيلي كه از رسوبات پر كننده يك قالب به وجود آمده است.
براى مطالعه وشناسايى سنگ ها لازم است اجزاى سازنده آنها يعنى كانيها را بشناسيم .با استفاده از بعضى از خواص فيزيكى كانى ها كه معمولاً نياز به ابزارهاى پيچيده ندارد ،شما مى توانيد برخى از كانيها را شناسايى كنيد. در اينها مهمترين خواص فيزيكى كانيها را كه در شناسايى آنها موثر است. بررسى كنيم: ۱-شكل بلور- تقريباً همه كانيها به صورت متبلور ديده مى شوند(شكل۳-۵).جسم متبلور،داراى نظم درونى سه بعدى است. يعنى در آن، اتمهاى سازنده مطابق نظم معينى پهلوى هم قرار مى گيرند.در نتيجه ،بلور داراى سطوح صاف است وبه يالها وسطوح خارجى محدود مى شود. اگر ذرات شكر ياسنگ نمك را با ذره بين نگاه كنيد،مى بينيد كه داراى شكل هندسى منظم وسطوح صاف هستند.بلورها در اندازه هاى متفاوتى تشكيل مى شوند .گاهى بلورها به حدى درشت هستند كه باچشم قابل مشاهده اند.در اين صورت به آنها درشت بلور مى گويند .در بعضى موارد بلورها فقط توسط ميكروسكپ قابل مشاهده هستند كه به آنها ريز بلور گفته مى شود وگاهى بلورها به حدى ريز هستند كه فقط با پرتوهاى x قابل تشخيص اند كه در اين صورت به آنها مخفى بلور مى گويند،مانندكانيهاى رسى كه در تشكيل خاك شركت دارند. اندازه بلورها به شرايط تشكيل…

كاني سنگين چيست؟
به طور كلي به گروه كانيهايي،كاني سنگين گفته ميشود كه وزن مخصوص (G) آنها بالاتر از ۸۹/۲باشد اين كانيها  دامنه وسيعي از كانيها بخصوص كانيهاي فلزي و وغير فلزي ارزشمند مثل طلا، نقره ،جيوه،روتيل و……  را شامل  شده  بنابراين از نظر اقتصادي بسيار مهم مي باشند از اين جهت در پي جوييهاي اكتشافي از اين كانيها بسيار استفاده مي شود.
كاربرد كاني سنگين در علوم زمين شناسي بصورتي است كه ميتوان با اين مطالعات به بررسي مسائل زمين شناسي, تكتونيك, توسعه جغرافيايي ديرينه با حوضه هاي رسوبي, شبكه انشعابهاي رودخانه اي در روزگاران گذشته زمين پرداخت افزون بر آن, ارتباط چينه شناسي و انطباق لايه ها, از ديدگاه تكتونيك و پتروگرافي اهميت علمي و اقتصادي كاني هاي سنگين را بيش از پيش روشن مي كند. براي نمونه, در صنعت نفت اين مطالعات مي تواند لايه هاي رسوبي واجد نفت و گاز را شناسايي نمايد.
در واقع‏، كاني هاي سنگين جزو شاخصي از اجزاي ماسه هستند و از اين رو, ترجيحاَ براي مشخص كردن سنگهاي رسوبي با اين دانه بندي, مناسب خواهند بود. مطالعه ماسه هاي كاني سنگين (HMS)  ممكن است علاوه برجستجوي فلزات با ارزش مانند طلا، نقره، ……. شامل هر كدام از تركيبات مينرالي زيرنيز باشد:
ـ ايلمينت
ـ روتيل و لوكوكسن(مشتقات تيتان دار)
ـ زينوتيم ومونازيت(شامل فلزات خاكي كمياب)
ـ كانيهاي صنعتي زيركن،كيانيت وگارنت
براي مطالعه فراواني كاني هاي سنگين ، مي توان از بسكاني سنگين چيست؟
به طور كلي به گروه كانيهايي،كاني سنگين گفته ميشود كه وزن مخصوص (G) آنها بالاتر از ۸۹/۲باشد اين كانيها  دامنه وسيعي از كانيها بخصوص كانيهاي فلزي و وغير فلزي ارزشمند مثل طلا، نقره ،جيوه،روتيل و……  را شامل  شده  بنابراين از نظر اقتصادي بسيار مهم مي باشند از اين جهت در پي جوييهاي اكتشافي از اين كانيها بسيار استفاده مي شود.
كاربرد كاني سنگين در علوم زمين شناسي بصورتي است كه ميتوان با اين مطالعات به بررسي مسائل زمين شناسي, تكتونيك, توسعه جغرافيايي ديرينه با حوضه هاي رسوبي, شبكه انشعابهاي رودخانه اي در روزگاران گذشته زمين پرداخت افزون بر آن, ارتباط چينه شناسي و انطباق لايه ها, از ديدگاه تكتونيك و پتروگرافي اهميت علمي و اقتصادي كاني هاي سنگين را بيش از پيش روشن مي كند. براي نمونه, در صنعت نفت اين مطالعات مي تواند لايه هاي رسوبي واجد نفت و گاز را شناسايي نمايد.
در واقع‏، كاني هاي سنگين جزو شاخصي از اجزاي ماسه هستند و از اين رو, ترجيحاَ براي مشخص كردن سنگهاي رسوبي با اين دانه بندي, مناسب خواهند بود. مطالعه ماسه هاي كاني سنگين (HMS)  ممكن است علاوه برجستجوي فلزات با ارزش مانند طلا، نقره، ……. شامل هر كدام از تركيبات مينرالي زيرنيز باشد:
ـ ايلمينت
ـ روتيل و لوكوكسن(مشتقات تيتان دار)
ـ زينوتيم ومونازيت(شامل فلزات خاكي كمياب)
ـ كانيهاي صنعتي زيركن،كيانيت وگارنت
براي مطالعه فراواني كاني هاي سنگين ، مي توان از بستر…

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.