خرید
500 تومان

از نخست وزيري دكتر مصدق تا پايان دوران پهلوی