خرید
3,500 تومان 2,500 تومان

نیروی مقاومت هوا بر چه نوع خودرو هایی اثر کمتری دارد؟